עמוד הבית > ינואר 2015

ינואר 2015

  • גיליון 6- ינואר 2015

    בגיליון זה עדכוני פסיקה אודות חמש החלטות מרכזיות שניתנו לאחרונה: ע"א 8037/06 שי ברזילי נ' פריניר (הדס 1987) בע"מ, שם קבע בית המשפט העליון כי יש מקום לאשר ניהול תובענה ייצוגית בגין הטעיה, אי גילוי והתרשלות מצד המשיבה, בנוגע לסימון כשרות מוצריה לפסח. במסגרת פסק הדין דן בית המשפט בשלוש שאלות מרכזיות: האחת, האם המבקשים הוכיחו ברמה הנדרשת את עילות התביעה כנגד המשיבה, ובהקשר זה האם חלה פגיעה באוטונומית חברי הקבוצה אשר צרכו את המוצר והאם פגיעה זו עולה לכדי נזק שיש מקום לפצות בגינו; השנייה,האם ייזום ההליך הייצוגי בידי עורך הדין, מתוך כוונה להפיק רווח אישי, עולה לכדי חוסר תום לב המצדיק את דחיית בקשת האישור; והשלישית, האם שיקולי "מאזן הנוחות" מצדיקים דחיית בקשת אישור; עעמ 7752/12ישראל אסל עו"ד נ' מינהל מקרקעי ישראל, שם קבע בית המשפט העליון כי אופיה של הפעולה, העומדת בבסיס התובענה, הוא שיקבע האם יש להגיש את התובענה לפי פריט 1 או פריט 11 לתוספת השנייה לחוק, וכי סיווג זה יכריע לעניין הסמכות העניינית לדון בתובענה ולעניין תחולת ההגנה הקבועה בסעיף 9 לחוק; בר"מ 7689/13מינהל מקרקעי ישראל נ' דוד דהאן, שם קבע בית המשפט העליון כי תקופת 90 הימים הנקובה בסעיף 9 לחוק, מתייחסת למועד הגשת הודעת החדילה של הרשות, אשר במסגרתה על הרשות להודיע כי חדלה בפועל מהגביה הנדונה בתובענה, על אף שהוכחת החדילה יכולה להתבצע גם לאחר חלוף  תקופת 90 הימים; ת"צ 1469-02-13עידן לוי נ' פסטה נונה בע"מ, שם דחה בית המשפט המחוזי בת"א חמש בקשות (אשר הדיון בהן אוחד) לפסיקת גמול ושכר טרחה במסגרת הסדרי הסתלקות אשר הוגשו בגין אי סימון מוצרי מזון מן הטעם שאישור הסתלקויות "מתוגמלות" עלול לתת תמריץ להגשת תובענות "סרק"; תצ (ת"א) 19092-12-10גיל זיו אלכסנדר נ' מינהל מקרקעי ישראל, שם פסק בית המשפט המחוזי בת"א לבא הכוח המייצג שכר טרחה בהתאם לשיטת האחוזים וכנגזרת מהסכום הכולל שתשלם המשיבה בפועל לחברי הקבוצה. בכך ביקש בית המשפט לצמצם את הפער בין שוויו הנחזה של הסכם הפשרה לבין שוויו הממומש בפועל. 

    לקובץ >>
Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD