אוגוסט 2017

 • עידו דוד יצחק לוי נגד סלקום ישראל בע"מת"צ 14053-02-15 | תאריך פרסום: 31.08.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת סלקום גבתה ממנוייה, שהתקשרו עם החברה בהסכם תקשורת לקבלת שירותי רדיו טלפון נייד, תשלומים שלא כדין או שלא לפי המוסכם, בגין ביטול הסכם ההתקשרות. בהסדר הפשרה נקבע כי החל ממועד הגשת הבקשה, תחדל סלקום מגביית תשלומי היציאה מההסכם מחברי הקבוצה. עוד נקבע, מנגנון השבה פרטנית לחברי הקבוצה, כך שלכל חבר קבוצה יושב סכום המהווה 52.5% ממלוא תשלומי היציאה ששילם ונפרע בפועל, בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה (החל מיום 6.2.08) ועד לאישור הסדר הפשרה. ההשבה תבוצע בתוך 60 ימים מהמועד שבו פסה"ד המאשר את הסדר הפשרה יהפוך לסופי וחלוט, באמצעות משלוח המחאות בנות פרעון למשך 90 ימים, לכתובתם של חברי הקבוצה הרשומה במרשם האוכלוסין. הוסכם כי סלקום רשאית לקזז מסכום ההשבה חובות כספיים (שאינם קשורים לתשלומי יציאה), ככל שקיימים חובות כאלו. עוד הוסכם כי ככל שיוותר סכום השבה שלא שולם בפועל לחברי הקבוצה, הוא יועבר לקרן שהוקמה בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, וכי סלקום תגיש לבית המשפט דו"ח המפרט את ביצוע ההשבה בפועל ונתמך בתצהיר בתום 60 ימים מסיום ביצוע ההשבה. הצדדים הסכימו למינוי בודק ע"י בית המשפט, בהתאם לסעיף 19(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, לצורך אומדן סכום ההשבה.

  למודעה>>
 • מיכאל משה נגד מרק שארפ ודוהם (ישראל- 1996) בע"מת"צ (י-ם) 4517-09-10 | תאריך פרסום: 23.08.2017 | בית המשפט המחוזי בירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת, משווקת תרופת "פרופסיה" בישראל המשמשת לטיפול בהתקרחות, לא פירטה בעלון לצרכן המצורף לתרופה, את מלוא תופעות הלוואי של התרופה, תוך הפרת חובת הגילוי המוטלת עליה. בהסדר הפשרה נקבע כי הנתבעת תעביר תרומות בסך 5,730,800 ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים, בהתאם לסעיף 27(א)(א) לחוק תובענות ייצוגיות. בנוסף, הצדדים המליצו לבית המשפט לקבוע כי ב"כ הקבוצה המיוצגת יקבל שכר טרחה בגובה 723,582 ש"ח (כ-12% מסכום הפיצוי) בתוספת מע"מ בסך 123,008.94 ש"ח, וכי התובע המייצג יקבל גמול בסך 142,578 ש"ח. יצוין כי הסדר זה הוגש לאחר שכבר הוגש הסדר פשרה לאישור בית המשפט, ובעקבות התנגדות המועצה הישראלית לצרכנות והגשת נתונים שונים על ידי הנתבעת, מונה בודק שנתבקש לבחון את סבירות הסדר הפשרה. במסגרת ההחלטה לפרסום את הסדר הפשרה המעודכן, הורה בית המשפט כי הבודק יגיש חוות דעת משלימה בה יתייחס לאומדן צרכני תרופת "פרופסיה" בתקופה המתוקנת לפי ההסדר, קרי החל מיום 1.7.2008 ועד ליום 30.4.2014.

  למודעה>>
 • שיאי אופיר השקעות בע"מ נגד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מתצ (ת"א) 7307-01-14 | תאריך פרסום: 16.8.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה חייבה את לקוחותיה בהעלאות ריבית וחיובי ריבית עודפים בין השנים 2007-2009, בניגוד להוראות הדין ותוך הפרה של הסכמי מסגרת האשראי שחתמה אל מול לקוחותיה. קונקרטית, המשיבה העלתה את רכיב "תוספת הסיכון" במסגרת הריבית הכוללת שמשלמים לבנק אשר המשיבה העלתה במהלך הרבעון ולא בסוף הרבעון בלבד כנדרש. כמו כן, נטען כי המשיבה הפרה את חובתה לגילוי שכן לא שלחה הודעה בדבר כל העלאות הריבית ובנוסף בהודעות שכן נשלחו לא ציינו את הריבית הכוללת החדשה, זאת בניגוד לסעיף 2(ג) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב – 1992. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם פיצוי לחברי הקבוצה בגובה 3,200,000 ₪. סכום זה ישמש להשיב ללקוחות הזכאים הנמנים בקבוצה סכום השווה למכפלת שיעור העלאת הריבית בסכום הריבית ששילמו בפועל, בניכוי של 17.9%. המשיבה תשיב את סכום ההחזר האישי ישירות לחשבון הבנק של לקוחות אשר חשבונם עדיין מנוהל בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לקוחות אשר חשבונם סגור – נדרשים להגיש בכתב בקשה לסניף בו נוהל חשבונם בתוך 45 ימים ממועד פרסום אישור ההסדר, ובמידה וימצאו זכאים, המשיבה תפצה אותם תוך 90 ימים באמצעות המחאה בנקאית. ככל שלא ימצאו לקוחות או שהלקוחות לא דרשו את הסכומים – יתרת הסכום תועבר כסעד לטובת הציבור לקרן לניהול ולחלוקת כספים.

  למודעה>>
 • ‏יעלה ציטרין נגד קווי חופשה בע"מתצ (ת"א) 10172-06-12‏ ‏ | תאריך פרסום: 11.8.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הטעתה את לקוחותיה והפרה את חובת הגילוי המוטלת עליה לפי חוק הגנת הצרכן, בכך שמכרה ללקוחותיה כרטיסי טיסה בידיעה שנקובות בהם שעות המראה שאינן נכונות ואינן תואמות את לוח זמני הטיסות אשר תואם מראש בין חברות התעופה לרשות שדות התעופה בישראל. בכך נחזו מועדי הטיסות להיות נוחים יותר ואטרקטיביים יותר בעיני הלקוחות. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם לחברי הקבוצה פיצוי כולל בסך 2 מיליון ₪ כאשר סכום הפיצוי הפרטני יעמוד על סך של 100 ₪ או 5% מהזמנה עתידית, לפי הגבוה מהשניים. המשיבה תיידע את הקבוצה ע"י פרסום בעיתונים ובאתר האינטרנט שלה, הזמנה ללקוחותיה ב-7 השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ונמנים בקבוצה, לפנות למשיבה בתוך שנה מאישור הסכם הפשרה כדי לקבל פיצוי. המשיבה תדווח לנאמן שיחזיק בכספי הפיצוי אחת לרבעון על היקף הפיצוי שמומש ע"י לקוחות זכאים והנאמן יחזיר למשיבה את סכומי הפיצוי שניתנו מתוך כספי הנאמנות. בנוסף, 70,000 ₪ ישולמו כגמול לתובעים המייצגים ו-450,000 ₪ בתוספת מע"מ ישולמו כשכר טרחה לב"כ התובעים המייצגים.

  למודעה>>
 • אלכסנדר ישראל ווייץ נגד גינדי החזקות בע"מתצ (מרכז) 9420-07-15 | תאריך פרסום: 07.08.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות ביצעו תרמית כאשר דרשו תשלום נוסף מלקוחותיהן, אשר רכשו מהן דירות, בגובה 7000 ₪ עבור התקנה של רכיב מסנן בממד. זאת, בניגוד לחובה הנובעת מחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א –1951, המוטלת על המשיבות מכוח היתר הבנייה שקיבלו. עוד נטען, כי במסגרת התרמית, המשיבות עשו זאת ע"י שימוש במילה מתקן לתיאור הרכיב ולא במילה מסנן כמופיע בחוק. בכך, החתימו את הלקוחות על הסכם מכר לרכישת דירה המתעלם מחובת המשיבות ואף מטעה את הלקוחות ביודעין לעניין החובה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות, ישיבו לכל אחד מחברי הקבוצה כל סכום ששילמו עבור המתקן, מעל סך של 4500 ₪ כולל מע"מ, ולסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ביום התשלום בפועל. המשיבות תעשנה זאת ע"י המחאה המשוכה על סכום הפיצוי, שתימסר לחברי הקבוצה תוך 45 יום מאישור ההסדר. סכום ההשבה הכולל מסתכם בסך של 252,001 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. כמו כן, נקבע גמול עבור כל אחד מהתובעים המייצגים בסך המהווה 2.5% מסכום ההשבה המוסכם, ושכר טרחת ב"כ התובעים המייצגים בסך המהווה 25% מסכום ההשבה.

  למודעה>>
 • חן ליאור מתוק נגד תומר יבוא ושווק מוצרי מזון (1983) בע"מתצ (י-ם) 22409-01-16 | תאריך פרסום: 10.08.2017 | בית המשפט המחוזי בירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה ביצעה הטעיה צרכנית שכן ציינה משקל שקרי עבור מוצר מזון מסוג "סלמון במיץ טבעי", קרי ציון התכולה על גבי אריזת המוצר, אינו תואם את התקנים. נטען שהמשיבה מציגה תכולה של מוצרי השימורים במשקל העולה בעשרות אחוזים ממשקלם בפועל, שכן המשיבה לא מציינת כדין את המשקל לאחר הסינון של המוצרים שמכילים מוצק המושרה בנוזל. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תציין על גבי אריזת המוצר את משקל תכולת המוצר ללא הנוזל בהתאם לכיתוב – "המשקל המסונן". כמו כן, המשיבה מתחייבת לתרום מוצרי מזון לעמותות מוכרות המסייעות לניצולי שואה ולאוכלוסייה נזקקת בסך מוערך של 50,000 ₪. נקבע כי גמול למבקש ושכר הטרחה של ב"כ המבקש יושארו לשיקול דעת ביהמ"ש ושלא יבוא על חשבון התרומה הנ"ל.

  למודעה>>
 • רות רוז נגד 013 נטוויז'ן בע"מת"צ 4792-05-14 | תאריך פרסום: 04.08.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה החלה לגבות מלקוחותיה עמלה בגין תשלום החשבון עבור שירותיה בהוראת קבע בבנק, מבלי שהם נתנו את הסכמתם לכך. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה שחויבו ללא הודעה מוקדמת יזוכו בגין החיובים הנוספים. בנוסף, המשיבה תשלם לכל אחד מחברי הקבוצה שחויבו על ידה בעמלת הוראת קבע לאחר קבלת הודעה מוקדמת, בסכום של שני חיובים עבור עמלת הוראת קבע למי שחויב בעמלה פעמיים או יותר, ולגבי חברי קבוצה שחויבו בעמלה פעם אחת, הרי שהם יזוכו בגין אותו חיוב. התשלום לחברי הקבוצה שהם מנויים פעילים של המשיבה יעשה באמצעות זיכוי החשבונית. התשלום לחברי הקבוצה שלא יהיו מנויים, יבוצע באמצעות העברת כספים לקרן לניהול וחלוקת כספים.

  למודעה>>
 • מיכאל ויסוקי נגד דלק ה.י היובל בע"מת"צ 18770-07-16 | תאריך פרסום: 03.08.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה ממי שרכשו בתחנת הדלק דלק בשירות מלא, סכומים הגבוהים מהמותר לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק). הטענות הוכחשו על ידי המשיבה, והסדר הפשרה נעשה תוך שכל הצדדים הצהירו, כי הפשרה נעשתה לפנים משורת הדין. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה, פיצוי בשיעור 70% מסך סכום התוספות שנגבו. החזר סכום הפשרה יתבצע בדרך של הטבה לקהל לקוחות התחנה, של תדלוק בנזין 95 בשירות מלא, במחיר של שירות עצמי, במהלך תקופה שמועד תחילתה עד 30 ימים לאחר אישור הפשרה. עוד הוסכם, כי מתן הטבת התדלוק לציבור תתאפשר גם במספר תחנות תדלוק המופעלות על ידי המשיבה באזור המרכז.

 • אהרון דב מונדרי נגד תשלובת נקניק נהריה כשר זוגלובק 1972 בע"מת"צ 62868-10-13 | תאריך פרסום: 03.08.2017 | בית המשפט המחוזי בירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי משחטת הבשר המשמשת את המשיבה, לא עומדת בתקנים מחמירים הקבועים בחוק. התובענה מבוססת, על תחקיר כולבוטק, לפיו במשחטה המדוברת מבוצעת באופן שיטתי התעללות קשה בבעלי חיים. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום 500 אלף ש"ח לארגון תנו לחיות לחיות בפרק זמן של 18 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה. המשיבה תתרום מוצרים בסך של 500 אלף ש"ח כתרומת מזון, לכלביות באזור הצפון, באותו פרק זמן. לסיום, המשיבה תיתן הנחות ללקוחותיה בשווי של 1.5 מיליון ₪, בגין רכישת מוצרים חדשים שאינם מוצרי בשר, המותאמים לטבעוניים ואשר יושקו במהלך ינואר-פברואר 2018.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD