יולי 2017

 • לאוניד פקטרוביץ נגד עיריית חדרהתצ (חי') 46584-02-15 | תאריך פרסום: 14/07/2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא שילמה הפרשי ריבית ו/או הצמדה לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות על תשלומי ארנונה ששולמו לה ביתר, למרות שתשלום הארנונה לא הוחזר תוך 30 ימים מיום שילומו ו/או לא הוחזר בתוך 30 ימים מיום שנמסרה למשיבה הודעה בכתב על התשלום ביתר. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה הזכאים את הפרשי ההצמדה שהיה עליה לשלם נכון ליום זיכוי החשבון של חבר הקבוצה הזכאי. בתוך כך, על חברי הקבוצה להוכיח את זכאותם לקבל החזר על ידי פנייה למשיבה תוך 24 חודשים בדרישה בכתב. המשיבה תפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה בהתאם. במידה ויש חבות של חבר קבוצה זכאי למשיבה אזי האחרונה תקזז מתוכה את סכום ההשבה.

  למודעה>>
 • אביחיל צדוק נגד המרכז הרפואי ע"ש שיבא ומשרד הבריאותתצ (ת"א) 66369-12-14 | תאריך פרסום: 12/07/2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הטעתה קבוצה של מטופלים ייחודיים בבית החולים תל השומר (מטופלי דיאליזה, אונקולוגיה ואמבולטורי תדיר), באשר לזכותם לפטור מתשלום חניה במגרשי החנייה המופעלים על ידי המשיבה ו/או באמצעות זכיינים. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפעל לפי הוראות משרד הבריאות ותעניק פטור מתשלום חנייה לחברי הקבוצה. בנוסף, התחייבה המשיבה להעניק פטור מלא לחברי הקבוצה בכל מתחמי החנייה שלה לתקופה של 36 חודשים לשלושה רכבים בו זמנית.

  למודעה>>
 • אוחיון ואח' נגד יגור פרי טיים בע"מת"צ 11547-09-15 | תאריך פרסום: 07.07.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא סיפקה ללקוחותיה שמנויים במרכז הספורט והפנאי "SPAנשר כרמל" את מלוא השירותים אליהם התחייבה תמורת דמי המנוי ששילמו לה, לא דאגה לכך שמתקניה יפעלו בצורה סדירה ותקינה לשביעות רצון המנויים, והפרה את חובתה לפעול בהתאם לתנאי התקנון שהיא עצמה ניסחה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה חבר קבוצה שיהיה מנוי בקאנטרי במועד אישור הסדר הפשרה, ואשר יפנה אליה על מנת לקבל את הפיצוי עד ל- 31.12.17 ע"י שתי אפשרויות חלופיות לפי בחירתו: (1) מתן כרטיס נטען בעל מספר כניסות ללא תשלום לקאנטרי, שמימושו יוגבל לתקופה שבין 1.1.18-31.3.18, ויהיה נתון להסבה ללא הגבלה; (2) ע"י הארכת תקופת המנוי של חבר הקבוצה במספר ימים. חבר קבוצה שלא יפנה למשיבה עד ל- 31.12.17 יוארך תוקף המנוי שלו באופן אוטומטי. ואילו חבר קבוצה שלא יהיה מנוי בקאנטרי במועד אישור הסכם הפשרה ואשר יפנה למשיבה תוך 4 חודשים ממועד הפרסום בעיתונות בדבר אישור הסדר הפשרה, יפוצה ע"י כרטיס נטען בעל מספר כניסות לקאנטרי וכרטיסו יוגבל לשלושה חודשים.

  למודעה>>
 • רפאל יושע נגד סלקום ישראל בע"מת"צ 27799-11-16 | תאריך פרסום: 06.07.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה מחברי הקבוצה כספים בגין שימוש בשירותיה בחו"ל לאחר תום תקופת חבילת תקשורת לחו"ל. בכך הפרת תנאי הרישיון הכללי שלה למתן שירותי רדיו טלפון נייד, המחייבים את המשיבה לשלוח ללקוח שרכש חבילה כאמור, מסרון בגין סיום תקופת החבילה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם לכל אחד מחברי הקבוצהפיצוי בשיעור של 65% מהסכום שנגבה ממנו בגין שימושים בחו"ל שהיו כלולים בהסדר חבילת התקשורת לחו"ל, ואשר נעשו לאחר תום תקופת ההסדר, וזאת באופן הבא:חברי קבוצה שהם מנויים פעילים של המשיבה יזוכו ישירות לחשבון הבנק כך שאם הם חבים כספים הפיצוי יקוזז מיתרת החוב; והתשלום בגין חברי קבוצה שאינם מנויים פעילים של המשיבה, יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים. המשיבה גם מתחייבתלשלוח לכל מנוי שיתקשר עמה בהסדר, מסרון המודיע כי תקופת ההסדר הסתיימה, וזאת בתום תקופת ההסדר.

  למודעה>>
 • דורון גוהר נגד בית צבי – בית הספר לאומנויות הבמהת"צ 38501-03-16 | תאריך פרסום: 03.07.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שכן שלה הודעות SMSבהן נמסר מידע אודות פעילות המשיבה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לפעול מעתה בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק. בנוסף, כל חבר קבוצה שנשלחה לו פרסומת מאת המשיבה ללא הסכמתו, ואשר יפנה למשיבה בתוך 180 יום מיום מתן תוקף להסדר הפשרה, ויצהיר כי קיבל את הפרסומת בלי שנתן אישורו לכך, יהיה זכאי לזוג כרטיסים להצגה בתיאטרון בית צבי, על בסיס מקום פנוי. שווי הפיצוי לכל אחד מחברי הקבוצה, שבחר לממש אותו, נע בין 120-140 ₪. הצדדים המליצו לבית המשפט על גמול למבקש בגובה 5,000 ₪, ושכר טרחה לב"כ המבקש בגובה 32,000 ₪.

  למודעה>>
2

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD