יוני 2017

 • מיכאל לוי נגד דפי זהב (זאפ גרופ) בע"מת"צ 53033-12-12 | תאריך פרסום: 20.06.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי תנאי ההתקשרות אשר מנהיגה המשיבה בהסכמיה עם לקוחותיה המפרסמים באתר www.d.co.il, לפיהם הלקוח אינו יכול לסיים את ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות המינימאלית (מעל ל- 12 חודשים), מהווים תנאי מקפח בחוזה אחיד. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה הזכאים לפיצוי, בפיצוי כולל בסך של 3,400,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין, על דרך חלוקתם ל- 3 קבוצות משנה: 1. לקוחות אשר פנו למשיבה בבקשה לבטל באופן חד צדדי את הזמנת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות המינימאלית, סורבו, לא קיבלו את שירותי המשיבה אך המשיכו לשלם את התמורה נשוא הזמנת הפרסום. המשיבה תחדל מביצוע כל פעולת גבייה בקשר עם החובות הנ"ל (העומדים על סך של 1,308,068 ש"ח), ותשיב לחברי קבוצה 1 סך של 370,997 ש"ח. 2. לקוחות אשר פנו למשיבה בבקשה לבטל באופן חד צדדי את הזמנת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות המינימאלית, סורבו, המשיכו לקבל את שירותי המשיבה, ובתום התקופה המינימאלית חדלו מלהיות לקוחות המשיבה. חברי קבוצה 2 יפוצו בסך 1,451,759 ש"ח. 3. לקוחות אשר פנו למשיבה בבקשה לבטל באופן חד צדדי את הזמנת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות המינימאלית, סורבו, המשיכו לקבל את שירותי המשיבה אך גם המשיכו להיות לקוחותיה בתום התקופה המינימאלית. חברי קבוצה 3 יפוצו בסך של 269,176 ש"ח. חברי הקבוצה יוכלו לבחור לקבל את כספי הפיצוי או לחילופין לקבל זיכוי לרכישת מוצרים באתר המשיבה בסכום השווה ל- 150% מהסכום אותו זכאי חבר קבוצה לקבל. כן המשיבה תעדכן עד לשנת 2020 את מנגנוני ההתקשרות והביטול בגין הזמנות פרסום באתר המשיבה לתקופה מינימאלית העולה על 12 חודשים.

  למודעה>>
 • אורי שטרן נגד רשות הטבע והגניםת"צ 15129-06-16 | תאריך פרסום: 19.06.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גובה אגרת כניסה לאתרים של רשות הטבע והגנים בסכום העולה על המותר על פי דין. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת להסדיר בתקנות צו הוראת שעה את התשלום שנגבה ממבקרים באתר מצדה. כן, המשיבה תעניק לכל מבקר באתר מצדה הטבה המגולמת בכניסה חינם למוזיאון ותפרסם את מתן ההטבה במקומות שונים.

  למודעה>>
 • רן קינן נגד קרסו מוטורס בע"מת"צ 58774-06-16 | תאריך פרסום: 18.06.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא השיבה למשרתי מילואים פעילים, אשר רכשו ממנה כלי רכב ושילמו בין היתר אגרת רישוי רכב שנתית (אשר בגינה זכאים להנחה), את ההנחה לה הם זכאים מכוח תקנות התעבורה, תשכ"א-1961. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה (כ- 230 איש) את ההנחה לה היו זכאים במועד רכישת הרכב ואשר טרם קיבלו אותה. כמו כן, המשיבה תפעל לרענון נהליה הפנימיים, במטרה להבטיח כי מכאן ואילך משרתי מילואים פעילים יקבלו את ההנחה לה הם זכאים בהקדם האפשרי, ולא מאוחר מהמועד בו יוודע למשיבה ממשרד התחבורה שגבתה ממשרת המילואים אגרת רישוי רכב שנתית ביתר.

  למודעה>>
 • אילן מאור נגד מירס תקשורת בע"מת"צ 39787-06-15 | תאריך פרסום: 15.06.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי לקוחות המשיבה אשר ניידו את מספרם לספק שירותים סלולריים אחר, המשיכו להיות מחויבים ע"י המשיבה בתשלום בגין שיחות קשר (שיחות "ווקי טוקי", PTT), על אף שלא ניתן, מבחינה טכנית מעשית, לעשות שימוש בשיחות הקשר לאחר מועד הניוד. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תיתן פיצוי בגין העבר, שייגזר מסך התשלומים שנגבו מכל חבר קבוצה בגין אספקת שירותים לאחר מועד הניוד. עפ"י בדיקה שערכה המשיבה, סך התשלומים העודפים שנגבו מכלל חברי הקבוצה עומד על סך של 2,409,089 ש"ח (להלן: "סכום הגבייה"). המשיבה תעניק פיצוי בגין העבר בשיעור 60% מסכום הגבייה, כאשר לסכום זה יתווסף 60% מסכום התשלומים העודפים שייגבו ע"י המשיבה החל מיום 25.9.16 ועד למועד ביצוע ההסדרה העתידית. הפיצוי יוענק בדרך שלכל לקוח קיים יוענק זיכוי חד פעמי בגובה 60% מהתשלום העודף שנגבה ממנו, אשר יינתן באחד מבין שלושת החשבונות החודשיים שיופקו עבורו. באשר ללקוחות העבר, המשיבה תאתרם ותשלח מכתב המיידע את הלקוח על זכאותו לפיצוי. לקוחות העבר יוכלו לפנות באופן פרטני למשיבה, וזו תשיב להם סך השווה לשיעור של 60% מהתשלום העודף שנגבה מהם. הסכום שיוותר בידי המשיבה יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים הנפסקים כסעד בתועבנות ייצוגיות, שהוקמה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.

  למודעה>>
 • ויקטור פדלון נגד אלון אינטרייד בתי קפה בע"מת"צ 8840-11-13 | תאריך פרסום: 15.06.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי עובדי המשיבה שינו את תאריך הייצור של מוצרים שנמכרו בסניפיה באופן שהציג בפני הצרכנים תאריך מטעה בדבר מועד ייצורם. בהסדר הפשרה נקבע כי בתוך 8 חודשים ממועד אישור הסדר הפשרה תעניק המשיבה הטבה לצרכני המוצרים, ותמכור את המוצרים במחיר הנמוך לפחות ב- 10% מהמחיר הרגיל בו הם נמכרים ללקוחות. המחיר הרגיל יחושב בהתאם למחירם הממוצע של המוצרים במהלך שלושת החודשים הקודמים למתן ההטבה. ככל שהמשיבה תעלה את מחיר המוצרים, ההטבה תחושב בהתאם למחירם החדש, ובלבד שהמחיר החדש יהיה מחירם הרגיל של המוצרים במשך שלושה חודשים לפחות. סכום ההטבה המצטבר 215,000 ש"ח. זאת ועוד, תתרום המשיבה ממוצרי המזון הנמכרים על ידה, בסך כולל של 50,000 ₪, לעמותות חסד יד סיד, גיל הזהב לזקנים, עמותת לתת. בנוסף, המשיבה תעניק לעמותת לתת זכות לפרסם מידע לציבור בנוגע לפעילותה החברתית, על מסכים הפרושים בסניפיה לאורך כביש 6, במשך 12 חודשים ממועד אישור הסדר הפשרה, ובשווי של 150,000 ש"ח.

  למודעה>>
 • צבי גולדמן נגד בתי זיקוק לנפט בע"מ ואח'ת"צ 2236-02-12 | תאריך פרסום: 12.06.2017 | המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה מטעם בעל מניות המשיבה, בגין הטענה כי המשיבה הטעתה את ציבור המשקיעים בתשקיף שפורסם ביום 13.2.07, במסגרת הצעת מכר מניותיה לציבור, וכן כי המשיבה מסרה פרטים מטעים ולא עמדה בחובת הגילוי בדוחות התקופתיים שפרסמה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות ישלמו פיצוי נטו בסך 11,100,000 ש"ח לחברי הקבוצה הזכאים (כל בעלי המניות שהחזיקו במניות בז"ן במועד תחילת המסחר ביום 1.9.11 ("המועד הקובע"), למעט המשיבים ובעלי השליטה שלהם), בחלוקה לפיה 2,000,000 ש"ח ישולמו ע"י המדינה, ו- 9,100,000 ש"ח ישולמו ע"י בתי זיקוק נפט ("בז"ן") ונושאי המשרה בה. סכום הפיצוי יחולק בין חברי הקבוצה הזכאים, באופן יחסי להיקף החזקותיהם במניות בז"ן במועד הקובע. הסכומים יועברו לנאמן, שימונה לצורך איתור חברי הקבוצה הזכאים ולחלוקת סכום הפיצוי ביניהם. במידה ויוותרו כספים בידי הנאמן שלא חולקו, הנ"ל יועברו לקרן תובענות ייצוגיות.

  למודעה>>
 • יעקב ארגמן נגד הוצאת עיתון הארץ בע"מת"צ 36054-08-13 | תאריך פרסום: 11.06.2017 | בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא החזירה לחברי הקבוצה הוצאות רכב ריאליות ומלאות עבור השימוש ברכבם לצורך עבודתם ו/או לא שילמה להם החזר הוצאות נסיעה בהתאם לדין המחייב. בהסדר הפשרה, התחייבה המשיבה לשלם לכל עובד הזכאי לכך, פיצוי על פי שיטת תחשיב הלוקחת בחשבון את הוצאות השימוש ברכב במסגרת העבודה ואת הסכומים ששולמו לעובד כהחזר הוצאות בגין השימוש ברכב. חברי הקבוצה יוזמנו להירשם במשרדי החברה להוכחת זכאותם לתשלום הוצאות הרכב, לאחר פרסום מודעה מטעם החברה בשני עיתונים יומיים.

  למודעה>>
 • גור-אריה מינצר נגד בנק לאומי לישראל בע"מת"צ 5676-08-07 | תאריך פרסום: 11.06.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המבקשים חויבו בתשלומי יתר, אותם גבה הבנק בגין פרמיות ביטוח נכס – ביטוח שהתבסס על הערכת שווי דירת המגורים שבוטחה מעל לשוויה הריאלי, באופן שהוליד ביטוח יתר. בהסדר הפשרה הוסכם, כי המשיב יעביר תרומה בסך 800,000 ₪ לחברה לתועלת הציבור או לעמותה בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט.

  למודעה>>
 • מזל חדד ואח' נגד אסם השקעות בע"מת"צ 44000-06-1 ות"צ 51595-06-12 | תאריך פרסום: 07.06.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי אסם התרשלה בהיערכות ובטיפול באירוע דליפת אמונה שאירע במרכז הלוגיסטי באזור התעשייה חבל מודיעין בתאריך 23.6.2012, כי אסם הפרה חובות החלות עליה מכוח החוק למניעת מפגעים וכי היא עוולה בעוולת מטרד ליחיד כלפי חברי הקבוצה. בהסדר הפשרה נקבע, כי אסם תעניק לציבור הטבה בשווי של 1,118,250 ₪ אשר חלקה יוענק בדרך של תרומה כספית וחלקה בדרך של תרומת מוצרים.

  למודעה>>
 • לירן כרמלי ואח' נגד סלופארק טכנולוגיות בע"מת"צ 14406-08-15 | תאריך פרסום: 06.06.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גובה מחברי הקבוצה שהתקשרו עימה בהסכם התקשרות לתשלום עבור החניה באמצעות הטלפון הסלולרי, חיובים נוספים, המתווספים על דמי החניה בגין זמן החניה בו חנו בפועל, מבלי שחברי הקבוצה נתנו הסכמתם המפורשת וכדין לאותם חיובים. בהסדר הפשרה נקבע, כי תינתן הטבה לחברי הקבוצה בדמות מתן שירותי דרך שונים ללקוחות ללא תשלום, למשך תקופה של חודשיים.

  למודעה>>
2

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD