יוני 2017

 • דביר לוין נגד עיריית תל אביב-יפות"צ 35022-10-15 | תאריך פרסום: 29.06.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הצמידה אגרות, היטלים או תשלומי חובה אחרים לממד, וזאת ללא הסמכה מפורשת בחוק עזר לתל אביב-יפו (הצמדה לממד) (מס' 2), תשמ"ג-1983. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תבצע השבה של 50% מההפרש בין הסכומים שנגבו מחברי הקבוצה לבין הסכומים שהיו נגבים מהם אם היה תעריף תשלום החובה בו חויבו מוצמד למדד. זאת, כך שהוא היה משתנה ב-1 בכל חודש לפי שיעור ירידת/ עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שבו הועלה/ הורד לאחרונה תשלום החובה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפי יום השינוי החדש, והכל ביחס לתשלומי החובה שנגבו בתקופת הסדר הפשרה. אם סכום ההשבה לחבר קבוצה נמוך מ-10 ₪, לא תבוצע לו השבת כספים. השבת הסכומים תיעשה בכפוף לביצוע פנייה מצד חבר הקבוצה הזכאי. סכומים שלא יושבו בשל היעדר פנייה במועד, יישארו בקופת העירייה.

  למודעה>>
 • מיטל אהרון נגד הראל חברה לביטוח בע"מת"צ 69213-09-16 | תאריך פרסום: 27.06.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מפרה את הוראת פוליסת ביטוח הבריאות, הקובעת כי מבוטח שעבר ניתוח בבית חולים שמומן על ידיו, באופן מלא או חלקי, יהא זכאי לשיפוי מהמשיבה בגין הסכומים שבהם נשא, עד לתקרת סכומי שכר המנתח הקבועים בהסכמים שבין המשיבה לבין רופאים מנתחים לגבי הניתוח הרלוונטי ו/או בגין עלות בית החולים בגין הניתוח הרלוונטי. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשפה את חברי הקבוצה שיגישו תביעת ביטוח לחברה, עד לתקרת הסכומים שמשלמת החברה בגין הניתוח הרלוונטי למנתחי ההסכם שלה ו/או לבתי החולים עד לסכומים שחברי הקבוצה שילמו בפועל בעד הניתוח ובגינם לא שופו מקופת חולים או ממקור אחר. סכום שלא ניתן יהיה לשלמו בדרכים שנקבעו ייתרם על ידי המשיבה לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד, כאמור בס' 27א לחוק תובענות ייצוגיות.

  למודעה>>
 • בריל פאשן בע"מ נגד מועצה אזורית מנשהת"מ 14833-09-14 | תאריך פרסום: 27.06.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מחייבת את חברי הקבוצה באגרת פינוי אשפה בגין כל כמות האשפה שהם מפנים למכלי האצירה הסמוכים לנכסיהם ולא בגין כמות חריגה של אשפה העולה על כמות האשפה הסבירה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפטור את חברי הקבוצה (שיחלוקו לתתי קבוצות לפי כמות הפינוי של מיכל האצירה שלהם) מתשלום אגרת פינוי פסולת למשך תקופה בת 24 חודשים. כן, המשיבה תפעל לתיקון ו/או התקנת חוק עזר מטעמה, שבו ייקבעו קריטריונים מחייבים לאבחנה בין פסולת בסיסית לעודפת. עד להתקנת הקריטריונים, המשיבה תמשיך לגבות אגרות אשפה, ומתחייבת כי 25% ממספר הפינויים שיינתנו לכל בית עסק לא יחויבו בתשלום אגרת אשפה.

  למודעה>>
 • יעל מנדלוביץ נגד אינטרביוטי קוסמטיקס בע"מת"צ 32499-12-15 | תאריך פרסום: 25.06.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפחיתה את תכולת מוצרי השמפו והמרכך של המותג Elvive, אשר משווקים על ידה, מתכולה של 700 מ"מ לתכולה חדשה של 600 מ"ל, מבלי להודיע ללקוחותיה על הפחתת התכולה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעמיד ללקוחות הרשתות השונות את האפשרות לרכוש מוצרים בהנחה בשיעור ממוצע של כ-10% ממחיר המחירון לקמעונאי ולטובת כך יוקצו 352,000 מוצרים. היתרה שלא תועבר לצרכנים תיתרם בצורת מוצרים לעמותות.

  למודעה>>
 • לאון לחמן נגד דניאל גוטקס בע"מת"צ 3771-02-16 | תאריך פרסום: 23.06.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שיווקה מוצרים מסוימים כשעל התווית בעברית שלהם סומן הרכב בד מסויםלמרות שבפועל הרכב הבד שונה (כפי שסומן בתווית באנגלית), וזאת בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת להקפיד, מעתה והלאה, כי המוצרים שיסופקו לחנויות יסומנו כדין. כן, תעניק המשיבה פיצוי באופן הבא: בקניה מעל 99.90 ₪ יהיה זכאי כל רוכש לקבל חולצה מן הסוג מושא בקשת האישור. סך ההטבה יעמוד על סך של 280,013.5 ₪.

 • מוסך התאומים נשר בע"מ נגד עירית נשרת"צ 30701-02-15 | תאריך פרסום: 23.06.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה פירשה שלא באופן ראוי את צו המסים שלה, ככל שזה נוגע לחיוב שטחי גלריות ו/או יציעים לצורך תחשיבי ארנונה כללית. בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תימנע מחיוב שטחים העונים על ההגדרה של "גלריה" או "יציע" ושגובהם עד 1.80 מטר, ובנוסף תזמין את חברי הקבוצה להגיש בקשה להשבת הסכומים ששולמו בגין ארנונה כללית ושפטורים מחיוב ארנונה.

  למודעה>>
 • יצחק כהן נגד תחנת שירות רמת גן בע"מת"צ 8836-09-12 | תאריך פרסום: 22.06.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה ממתדלקים שתדלקו בשירות מלא בתחנה שבהפעלתה, תוספת בגין מתן שירותי תדלוק מלא ובגין תדלוק בשעות הלילה ובימי מנוחה, וזאת על אף שלא עמדה בדרישות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק הטבה לציבור בשווי כולל של 1,372,350 ₪, שתיתנן בדרך של אספקת תדלוק בשירות מלא במחיר שירות עצמי לציבור המתדלקים בעמדת תדלוק אחת המופעלת ע"י המשיבה. זאת, עד ששווי ההטבה בפועל יגיע לזה המוסכם. בנוסף, המשיבה תפרסם בתחנתה הודעה בדבר חלוקת ההטבה.

  למודעה>>
 • אברהם אלמשלי נגד נכסי לוחמי הגטאות – תוצרת בית (בית וקיט)ת"צ 38465-11-16 | תאריך פרסום: 22.06.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא יישמה את תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס"ח-2008, במרכול המשיבה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפעל להתאמת סימוני המוצרים החייבים בדין כך שיהיו בהתאם לתקנות. בנוסף, החל מה- 1 לחודש העוקב למועד אישור הסכם הפשרה ולמשך 30 ימים תיתן המשיבה לצרכנים הנחה של 5 % מהמחיר המסומן על כל מוצר שנמכר במרכול ואשר מחויב בסימון המחיר ליחידת מידה.

  למודעה>>
 • ויקי פדלון נגד מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מת"צ 13642-02-16 | תאריך פרסום: 20.06.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה דמי חניה גלובאליים עבור שעתיים ראשונות של חניה, ולא לפי יחידות זמן של 15 דקות. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תאפשר לציבור הרחב להחנות את רכבם בחניון הרכבת שמופעל על ידה ללא תשלום במשך 30 יום בסך הכל.

  למודעה>>
 • עינב חלבי ואח' נגד קסטרו שיווק 1985 בע"מת"צ 1864-05-17 | תאריך פרסום: 20.06.2017 | בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא כללה במשכורתם של עובדי המכירות השעתיים שלה, לעניין השכר הקובע לחישוב פנסיה, תשלומי השכר עבור עבודה בשעות שבת וחג, עמלות מכירה בגין מכירות שבוצעו בשבת, עמלות מכירה CU, דמי חגים, תוספת מפעלית ניהול; וכי לא כללה את רכיבי התוספת המפעלית, תוספת מפעלית שבת, תוספת מכירת אביזרים ותכשיטים ותוספת CU, כרכיבי שכר למחלה וחופשה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם בגין הפקדות לביטוח פנסיוני בהתאם להוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה מחודש 6/09 (ככל שאלו לא הופקדו), כי תשלם הפרשי דמי חופשה ופדיון חופשה לחברי הקבוצה שעבדו החל מחודש 6/13, וכן תשלם את הפרשי דמי המחלה לחברי הקבוצה הזכאים.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD