פברואר 2017

 • רז קלינגהופר נגד PayPal Pte. Ltdת"צ (מרכז) 39292-04-13 | תאריך פרסום: 21.2.17 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי פייפאל לא אפשרה ללקוחותיה הישראלים שהחזיקו בחשבונם יתרה במטבע זר, למשוך מחשבונם כספים לחשבון בנק ישראלי, באותו סוג מטבע זר, זאת בניגוד להוראת הסכם המשתמש בין פייפאל ללקוחותיה בישראל. במקום זאת, פייפאל חייבה את המרת הכספים לשקלים חדשים טרם ביצוע המשיכה, תוך גביית עמלת המרה בשיעור של 2.5%. התובענה הייצוגית אושרה בעילה של הפרת הסכם המשתמש (כנוסחו בעת הגשת התובענה) ולחלופין בעילת הטעיה של חברי הקבוצה. בהסדר הפשרה נקבע, כי פייפאל תשיב לכל אחד מחברי הקבוצה, חלק יחסי מעמלות ההמרה שנגבו מהם עד למועד תיקון הסכם המשתמש. סכום ההשבה הכולל מסתכם בסך של 2,184,342 דולר. ככל שבידי פייפאל יוותרו כספים שלא הושבו לקבוצה, יועברו כספים אלה כתרומה. אם עד למועד הגשת הודעת הביצוע לא תחל לפעול הקרן לניהול ולחלוקת כספים, כמשמעותה בסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות – יבחר התובע המייצג, לאחר התייעצות עם המשיבה, את זהות העמותה ו/או מוסד ללא כוונת רווח אליו יועברו הכספים.

  למודעה>>
 • אופיר מיכלביץ' נגד חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מת"צ 7235-07-13 | תאריך פרסום: 19.2.17 | בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה זכאית למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו עבור עובדיה אשר הוצבו מטעמה באבטחת מתקני משרד הבטחון, במסגרת התקשרות המשיבה עם משרד הביטחון. זאת מאחר ואין חוזה עבודה או פוליסה אשר בהם מצוין באופן מפורש כי המשיבה רשאית למשוך את הכספים, בנסיבות בהן עובדיה התפטרו. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תחזיר את כספי הפיצויים שנמשכו על ידה ו/או לא שוחררו על ידה לחברי הקבוצה אשר השלימו שמונה חודשי העסקה בחברה, וסיימו עבודתם בחברה עקב התפטרותם. בנוסף, המשיבה תפסיק להחתים את חברי הקבוצה על כתבי ויתור בנוסחם הנוכחי, בכל הנוגע לנושא הכספים שהופקדו בגין פיצויי הפיטורים.

  למודעה>>
 • הדס פינקלשטיין נגד ישרוטל בע"מת"צ 51546-10-14 | תאריך פרסום: 15.2.17 | בית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 2א(א)-(ב) לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983, בכך שלא עשתה כל שניתן למניעת העישון בחלק מבריכות בתי המלון שברשותה ובאזורים הסמוכים לבריכות. בהסדרהפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום לאגודה למלחמה בסרטן זכות אירוח בחלק ממלונותיה בשווי 375 אלפי שקלים. בנוסף, התחייבה המשיבה לעדכן את נהליה לעניין מניעת עישון בבריכות מלונותיה ובשטחים לידם, וכן למנות אחראי מניעת עישון בכל מלון.

  למודעה>>
 • דוד אנגור נגד שופרסל בע"מת"צ 46453-03-15 | תאריך פרסום: 15.02.17 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי לקוחות המשיבה נתקלים לעיתים בהפרשי מחיר בין המחיר המוצג על המדף לבין מחיר המוצר בקופה, לרבות במקרים של מבצעי הוזלה, וכי לא בכל המקרים מקיימת המשיבה את תנאי המבצע, ואף אינה מתקנת את הטעות כשזו מובאת לידיעתה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה כל אחד מלוקחותיה אשר יבצע רכישה באחד מסניפיה בסכום העולה על 25 ש"ח, בזיכוי בסכום של 5 ש"ח, מבלי שהדבר ידרוש מהלקוח כל פעולה אקטיבית, ועד לסכום מצטבר של 4,500,000 ש"ח. בנוסף, המשיבה תאמץ סדרת נהלים לפיהם על כל שלטי המבצע בסניפיה יופיע תאריך עם תוקף המבצע, בגודל אותיות בהתאם לתקנות הגנת הצרכן.

  למודעה>>
 • ליאן פלד נגד הוט מובייל בע"מת"צ 20699-11-12 | תאריך פרסום: 13.2.17 | בית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה פעלה בניגוד להוראות תנאי ההתקשרות הכלליים שנוסחו ופורסמו על-ידיה, בכך שחייבה חלק מלקוחותיה בדמי רשות שימוש ברשת הסלולארית של המשיבה בטרם ביצוע החיבור לרשת. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה את כל דמי השימוש שגבתה מהם, בהתאם לתוכנית הספציפית אליה הצטרפו. בנוסף, תתקן המשיבה את נוסח תנאי ההתקשרות הכלליים שלה עם לקוחותיה, כך שמועד תחילת החיוב בדמי רשות שימוש יהא המועד בו מבוצעת הפעלתו של כרטיס ה-SIM.

  למודעה>>
 • פלונית נגד בטחון שירותים אבידר בע"מת"צ 59851-03-15 | תאריך פרסום: 13.2.17 | בית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה חשפה תלמידי מוסד חינוכי, דהיינו ילדים בגילאים 6-12, למפגע עישון מתמשך וזאת במשך 12 השנים שקדמו למועד הגשת התובענה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תהפוך לחברה נקיה מעישון ותנקוט בשורה של פעולות במטרה למגר את תופעת העישון. כך, המשיבה תעקוב אחר הרגלי העישון של כלל עובדיה, ובהתאם לממצאיה לגביהם, תממן עבורם, ככל שיידרש ועל בסיס נכונותם, את הוצאות תכנית גמילתם מעישון. כמו כן, המשיבה תיתן עדיפות בהצבת עובדים שאינם מעשנים במוסדות חינוך ובמוסדות בהם שוהים קטינים, ותקפיד על כך שעובדיה לא יעשנו במקומות ציבוריים בניגוד לחוק, תוך שימת דגש על מקומות בהם נמצאים ילדים. בנוסף, הנתבעת תמנה פקחים שתפקידם יהיה לוודא ביצוע הוראות.

  למודעה>>
 • עמרי רוזנברג נגד אלגד פיצה בע"מת"צ 32467-09-16 | תאריך פרסום: 12.02.17 | בית משפט השלום בתל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, המפעילה ומנהלת את רשת דומינוס פיצה בישראל, הפרה את הוראת ס' 30א לחוק התקשורת בכך ששיגרה דברי פרסומות בלא שהנמען נתן הסכמה מפורשת לכך בכתב, מבלי שהיא אפשרה לנמען לשלוח הודעת סירוב בדרך שבה שוגרה הפרסומת (בהודעת טקסט) ואף ללא ציון פרטים נוספים בפרסומת מכוח חוק התקשורת. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלח דברי פרסומת רק ללקוחות שנתנו את הסכמתם מראש ובכתב ותאפשר לנמענים לשלוח הודעת סירוב בדרך שבה שוגרו דברי הפרסומת. בנוסף, המשיבה התחייבה להעניק ל-10,000 איש מתוך חברי הקבוצה, באופן אקראי, זכות בלתי מותנית לקבל מוצר בכל אחד מסניפיה ברחבי הארץ, שמחירו לצרכן לא נופל מ-20 ₪. נמעני ההטבה ייודעו על כך ע"י המשיבה באמצעות מסרון.

  למודעה>>
 • גילי שמואלי נגד כלבו חצי חינם בע"מת"צ 16195-05-16 | תאריך פרסום: 05.02.17 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת מוכרת בסניפיה גבינה צהובה במשקל של חברות שונות, כאשר ממשקל המוצר לא מופחת משקלם של דפי ההפרדה המונחים בין פרוסות הגבינה, וכן לא מופחת משקל אריזת המוצר כנדרש. בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת מתחייבת להתקין מכשירי שקילה דיגיטליים שינכו את משקל דפי ההפרדה ודפי האריזה ממשקל המוצר, כך שהמחיר יחושב לפי משקל נטו, עד ארבעה חודשים ממועד מתן פסק הדין שמאשר את הסכם הפשרה. בנוסף, תעביר הנתבעת מוצרי מזון בשווי כולל של 180,000 ש"ח לקרן בנג'י הילמן, לארגון לתת, ול"יד עזר לחבר".

  למודעה>>
 • יצחק גולדנברג נגד דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מת"צ 3142-12-12 | תאריך פרסום: 01.02.17 | בית המשפט המחוזי בחיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת "עיגלה" שלא כדין את העודף שהתקבל אצל הלקוחות ברכישת מוצרים שנעשתה בכסף מזומן בחנויותיה. בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תנכה 10 אגורות מכל עסקת רכישה שתבוצע בכסף מזומן, עבור מוצרים שנמכרים בחנויות בבעלות הנתבעת או בהפעלה ישירה שלה או בחברת בת שלה, עד לסכום של 240,000 ש"ח.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD