דצמבר 2016

 • ז'ק אזולאי נגד מכבי שירותי בריאותת"צ 43159-07-11 | תאריך פרסום: 15.12.16 | בית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה החליפה את תרופת הליפיטור, בתרופה אחרת בניגוד להנחיית משרד הבריאות. המשיבה החליטה להפסיק באופן חד צדדי ועל מנת לחסוך בכספים, את אספקת תרופת הליפיטור למבוטחים, גם לגבי המבוטחים אשר עד לאותה העת אוזנו טיפולית בטיפול בליפיטור. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשקיע סך של כחמישה מיליוני ש"ח באחת מבין שלוש חלופות לטובת חברי הקבוצה כתלות בביצוע פיילוטים. אפשרות אחת, היא מערכת חדשנית לניהול אינטראקציה בין תרופות שמיועדת להתריע על אינטראקציות אפשרויות ויתכן שגם תעניק המלצה אוטומטית לתרופה חלופית. אפשרות שנייה, היא מערכת המיועדת להתריע על חוסר סבירות במתן תרופה, שלרוב נובעת משגיאת הקלדה. המשיבה תבחן בפיילוט את השילוב בין שתי המערכות בעלות המוערכת ב-100,000 ₪, לצד פיתוח והטמעה בסך כ- 700,000 ש"ח, ועלות שנתית המוערכת בסך 750,000 ש"ח. במקרה ותוטמע רק מערכת אחת, העלות השנתית תרד לסך של כ-250,000 ש"ח. אם בעקבות ביצוע הפיילוט, תחליט המשיבה להטמיע אצלה את שתי המערכות, היא מתחייבת להפעיל אותן במשך חמש וחצי שנים לפחות. אם תחליט המשיבה להטמיע אצלה רק את אחת המערכות, היא מתחייבת להפעיל אותה במשך 5 שנים לפחות, ובנוסף היא תפנה 1,000,000 ש"ח למכון המחקר והחדשנות שלה, ועוד 2,000,000 ₪ להעסקת שני רוקחים קליניים למשך 4 שנים. אם תחליט המשיבה לא להטמיע אצלה את המערכות, היא האופציה השלישית, היא מתחייבת להפנות 1,900,000 ש"ח למכון המחקר והחדשנות שלה ועוד 3,000,000 ש"ח להעסקת 3 רוקחים קליניים במשך 4 שנים.

  למודעה>>
 • לירון טל נגד בזק בינלאומי בע"מת"צ 62729-11-15 | תאריך פרסום: 13.12.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה אינה מפצה את לקוחותיה בסך של 16 ש"ח בגין הוצאות הצרכן, כנדרש ע"פ החוק, במקרה שבו טענתם של הלקוחות לגביית יתר נמצאת מוצדקת. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשיב לכל חברי הקבוצה שהם עדיין לקוחותיה, סך של 16 ש"ח. באשר לחברי הקבוצה שכבר אינם לקוחות המשיבה, ייתרם הסכום הכולל שלו היו זכאים בחלוקה שווה לעמותת "כנפים של קרמבו" ולעמותת "מילבת". סכום ההחזר הכללי הינו בסך של 1,055,296 ש"ח.

  למודעה>>
 • אבי סופר בע"מ נגד עיריית נצרת עיליתת"צ 35601-07-14 | תאריך פרסום: 13.12.16 | בית המשפט המחוזי בנצרת ביושבו כבית המשפט לעניינים מנהליים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מחייבת את בעלי עסקים באגרת פינוי אשפה, בגין כל כמות האשפה שהם מפנים למיכלי האצירה הסמוכים ולא בגין כמות חריגה של אשפה העולה על כמות האשפה הסבירה. המבקשת טוענת כי תמורת הארנונה המשיבה מחויבת לספק שירותי פינויי אשפה בסיסיים, ללא תוספת תשלום. הטלת אגרת פינוי אשפה על חברי הקבוצה כאמור, מהווה הטלת מס שלא כדין.בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפטור את חברי הקבוצה בתחומה מתשלום אגרת פינוי אשפה למשך תקופה בת 16 חודשים, הן ביחס לכמות האשפה שהמשיבה מחויבת לפנות ללא תמורה, והן ביחס לכמות האשפה החריגה. בנוסף, המשיבה לא תגבה יתרות חוב בגין אגרת אשפה שלא נגבו עד למועד אישור הסדר הפשרה.

  למודעה>>
 • יעקב ועוזנתן בלום נגד מקורות חברת מים בע"מת"א 1327/04 | תאריך פרסום: 13.12.16 | בית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי התשלום שגבתה המשיבה מצרכניה, המכונה "מעל הזכויות", קרי שימוש הצרכן בכמות מים העולה על הכמות הנקובה בהסכם, הוא בלתי חוקי.בהסדר הפשרה, המשיבה מצהירה כי החל משנת 2011 היא חדלה לחייב את חברי הקבוצה, בתשלומים המכונים "מעל זכויות". עוד נקבע, כי המשיבה תשיב לכל אחד מחברי הקבוצה סכום השווה ל-15% מסך הסכומים ששילם כל צרכן בפועל בגין חיובי "מעל זכויות", בניכוי 3% ובתוספת הצמדה וריבית שנתית בשיעור 4%. המשיבה תקזז מהסכום המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה, סך השווה ל-10% מחובו למשיבה בגין חיובי "מעל זכויות". בנוסף, המשיבה תמחל לחברי הקבוצה על יתרת חובותיהם כלפיה בגין חיוב "מעל הזכויות".

  למודעה>>
 • אסתר תירוש נגד סופר פארם ישראל בע"מ וס.א.ל סקיי נציגויות בע"מת"צ 25225-01-16 | תאריך פרסום: 12.12.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה 1 מוכרת ומשווקת תמרוקים של המותג Lifeהמיובאים ע"י המשיבה 2, המיועדים לצביעת ציפורניים במרקם ג'ל, ועליהם מוצהר כי הם אושרו על ידי משרד הבריאות, למרות שבפועל לא ניתן לתמרוק רישיון כדין. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה 1 תעניק החזר כספי לצרכנים שיבקשו להחזיר את התמרוק, למשך תקופה של 90 יום. בנוסף, היא תאפשר קבלת החזר כספי לחברי הקבוצה שאין בידיהם את התמרוק, בגין יחידה אחת לכל חבר קבוצה ועד להחזר של 10,000 יחידות. המשיבה 1 גם מתחייבת להציב בכל סניפיה שלט שמזמין את חברי הקבוצה לקבל החזר כספי. המשיבה 2 תעניק, למשך תקופה של 90 יום, לכל חבר קבוצה שובר לקבלת יחידה ממוצרי החברה, עד למכסה של 20,000 יחידות מוצר. אם מספר יחידות המוצר שימומשו לא יעלה על 10,000, תתרום המשיבה 2 את יתרת המוצרים עד להחזר של 10,000 יחידות.

  למודעה>>
 • נחום וינקר נגד גן שמואל מזון בע"מת"צ 38524-06-16 | תאריך פרסום: 9.12.16 | בית המשפט המחוזי בירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה ייצרה מיצי נקטר תחת המותג "פרימור", כשעל אריזתם נכתב ייחוס האסור לפי חוק של סגולות ריפוי, בנוסף לסימון שגוי לגבי תאריך השימוש. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תחדל לאלתר לשווק את המוצר ותחזור לשווקו רק לאחר הסרת הכיתוב המייחס סגולות ריפוי ולאחר תיקון סימון התאריך. בנוסף, הנתבעת תתרום משקאות קלים, נקטרים או מיצים מתוצרתה או מתוצרת כל חברה בבעלותה בשווי של 70,000 ש"ח. הצדדים ממליצים כי התרומה תיועד לקידום רווחתם של המטופלים בבתי חולים הממוקמים בפריפריה ובני משפחותיהם השוהים במחיצתם. באי כוח המבקשים ישמשו כמפקחים על ביצוע התרומה.

  למודעה>>
 • משה רוזנפלד נגד ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מת"צ 58295-07-14 | תאריך פרסום: 8.12.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשבה מכרה מוצרי מזון בתפזורת, מבלי להפחיתטרם התשלום, את משקל האריזות מהמשקל של המוצר לתשלום. כלומר, המוצרים נמכרו שלא במשקלם הנקי, וזאת בניגוד להוראות לחוק. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק תרומה בשווי של 107,500 ש"ח לארגוני צדקה ואו עמותות רלוונטיות. בנוסף, המשיבה תתקין ותפעיל בכל סניפיה משקל חכם המחייב בטרם ביצוע השקילה את ניכוי משקל האריזה, וזאת בתוך 12 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה. עד להשלמת ההתקנה של המשקלים החכמים, הנתבעת תציב לצד כל נקודת מכירה רלוונטית שילוט אשר יבהיר לצרכן, כי המוצר נשקל לפי משקלו הנקי וכי זו זכותו של הצרכן שאריזת המוצר לא תיכלל בשקילה.

  למודעה>>
 • קרני גינוסר נגד כלל חברה לביטוח בע"מת"צ 27345-05-15 | תאריך פרסום: 7.12.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מפלה בין מבוטחות נשואות למבוטחות לא נשואות בפוליסת הבריאות. הפוליסה כוללת סעיף מתנה, לפיו יאושר החזר עלויות של בדיקת הריון, רק כשהמבוטחת נשואה וכשבן זוגה מבוטח בביטוח בריאות אצל המשיבה, במסגרת מקום עבודתו או במסגרת פרטית. סעיף מתנה זה, אינו חל על מבוטחות שאינן נשואות. בהסדר הפשרה נקבע, כי הסעיף המתנה לא ישמש את המשיבה כעילה לדחיית תביעות של חברות הקבוצה לתשלום תגמולי ביטוח. בנוסף, המשיבה תשלח הודעה לכל המבוטחות בפוליסות הכוללות את הסעיף המתנה ותעדכן כי הסעיף מבוטל רטרואקטיבית. כמו כן, המשיבה תזכה בתגמולי ביטוח את כל חברות הקבוצה שפנו אליה בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח בגין בדיקות הריון, ותביעתן נדחתה בשל הסעיף המתנה. המשיבה לא תדחה תביעות בגין בדיקות היריון שבוצעו החל מ-14.05.12, בגין התיישנות, ככל שחברת הקבוצה תפנה למשיבה בתוך שלושה חודשים.

  למודעה>>
 • מרק שיפרמן נגד בנק אגוד לישראל בע"מת"צ 25629-02-16 | תאריך פרסום: 7.12.16 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה העבירה שלא כדין, כספים בשיעורים נמוכים, שמקורם ביתרות זכות שנותרו בחשבונות נאמנות במועד סגירתם, מבלי שנמסרה הודעה על כך למבקש או לבעלי החשבונות. בבקשת האישור נטען כי היתרה הועברה לחשבון "רווח והפסד של הבנק". בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תבצע תרומה בסך כולל של 129,257.92 ש"ח. הכסף יועבר לקרן שהוקמה מכוח ס' 27א לחוק תובענות ייצוגיות. הבחירה בסעד התרומה, נובעת מקושי באיתור חברי הקבוצה והעלויות הגבוהות של מתן הסעד באופן אישי לכל אחד מהם.

  למודעה>>
 • אלון חנוכה נגד נתנאל גרופ בע"מת"צ 27344-10-14 | תאריך פרסום: 6.12.16 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מכרה למבקש ולחברי הקבוצה, דירות שנבנו ע"י חברת הבת שלה (המשיבה מס' 2), ללא רישיון קבלן מתאים כנדרש בחוק, תוך שהיא הסתירה זאת מחברי הקבוצה. המבקש טוען, כי פעולת המשיבה גרמה "לירידת ערך פסיכולוגית" של הדירות ולהתעשרות החברה שלא כדין על חשבון חברי הקבוצה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מס' 2, תעניק לדיירי הבניינים הטבה בשווי 490,000 ₪, בדמות אספקת מוצרים ע"י רשימת ספקים מוגדרת לשטחים הציבוריים של בנייני הדירות. בחירת המוצרים תהיה נתונה לוועד הדיירים של כל בניין בלבד.

  למודעה>>
2

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD