אוקטובר 2016

 • גססא גובזא נגד רמ - ק.ר.מ. סחר בינלאומי בע"מת"צ 47815-06-12 | תאריך פרסום: 26.10.16 | בית הדין לענייני עבודה בבאר שבע

  הבקשה הוגשה בטענה, כי המשיבה גבתה מעובדיה דמי ועד, חרף העובדה שאין במקום העבודה ועד, והפרישה לעובדים הפרשות לקרן הפנסיה שלא כדין. הסדר פשרה הוגש לאישור בית המשפט, ובעקבותיו הסכימו הצדדים כי בדיקת הזכאות של חברי הקבוצה לפיצוי בעילה של גביית דמי הועד תעשה על ידי בודק. לאחר בחינת הזכאות, ישלח הממונה את הפיצוי לחברי הקבוצה בהמחאות באמצעות הדואר.

  למודעה>>
 • קונסטנטין שווץ נגד אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מת"צ 30631-02-15 | תאריך פרסום: 25.10.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  בבקשת האישור נטען, כי המשיבה הטעתה את קהל לקוחותיה, כאשר בפרסומים הנוגעים לכרטיסי האשראי "Fly Card" ו"Fly Card Premium" יצרה את הרושם כי הטבות מסוימות הניתנות למחזיקי הכרטיסים הנ"ל, חלות גם ביחס לטיסות של מותג הלואו קוסט של החברה. ההטבות המדוברות היו הושבה במושב מועדף במטוס, הנחה של 50% בהטסת מזוודה נוספת מעבר לזכאות ותוספת צבירת נקודות טיסה. בהסכם הפשרה חולקו חברי הקבוצה לשתי תתי- קבוצות. הקבוצה הראשונה, היא קבוצת מחזיקי הכרטיסים אשר טסו בטיסות המופעלות על ידי מותג "UP" וטסו במושבי "UP BASIC". להם ינתן פיצוי אשר שווה ערך למחצית השווי הכולל של שדרוג המושב עבור כל הטיסות שבוצעו (סה"כ 12,015$). הפיצוי יעשה ע"י זיכוי חשבונות הנוסע המתמיד של הלקוחות ובהתאם למס' מקטעי הטיסה המיוחסים לכל לקוח. הקבוצה השנייה, היא קבוצת הלקוחות שהזמינו שוברי כבודה נוספת ולא קיבלו את ההטבה. המשיבה תפצה אותם באמצעות זיכוי חשבונות הנוסע המתמיד שלהם, בסך השווה ל-75% משוויים המצטבר של שוברי הכבודה שהוזמנו (סה"כ 143,285.6$). כל חבר קבוצה יזוכה בהתאם למס' שוברי הכבודה שהזמין.

  למודעה>>
 • סולריס סוככים בע"מ נגד עיריית ראש העיןת"צ 25918-02-13 | תאריך פרסום: 20.10.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בטענה, כי במקרים בהם העירייה מתקנת שומת ארנונה של נישומים במהלך השנה (על דרך שינוי סיווג, הגדלת שטח החיוב או ביטול פטור) היא מחילה את השומה המתוקנת באופן רטרואקטיבי מתחילת שנת הכספים, ולא החל מיום השינוי, וזאת בניגוד לפסיקת ביהמ"ש העליון בעע"מ 4551/08 עיריית גבעת שמואל נ' חברת החשמל לישראל. בנוסף, נטען כי העירייה מחייבת ריבית פיגורים בגין החיובים הרטרואקטיביים שלא כדין, כך שהחיוב נדרש באופן מיידי עבור חובות שלא נדרשו קודם לכן ומבלי להמתין בפועל עד חלוף 30 ימי הפיגור הקבועים בחוק טרם תוחל ריבית הפיגורים. העירייה הגישה חדילה, אך בית המשפט דחה אותה ואישר את התובענה כייצוגית. ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור מצד הנתבעת. בהסדר הפשרה נקבע, כי העירייה תבצע השבה ל-23 נישומים אשר לא הסכימו לחיוב, ל-2 נישומים אשר הגישו ערעור וההליך בעניינם תלוי ועומד, ול-34 נישומים אשר קיימו פגישה עם העירייה ובוצע תיקון לשומת הארנונה בעניינם. ההשבה תתבצע תוך 6 ימים לאחר אישור הסדר הפשרה ע"י ביהמ"ש.

  למודעה>>
 • עכבר הכפר מלאכת מחשב בע"מ; אדר ואח' נגד ישראכארט בע"מ ואח'ת"צ 24205-04-14; ת"צ 47238-02-16 | תאריך פרסום: 20.10.16 | בית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה בטענה כי במקרים בהם בעלי עסקים מעבירים עסקאות תשלומים ששולמו להם באמצעות כרטיס אשראי ישראכארט לניכיון, באמצעות חברה חיצונית על מנת שתעביר להם את כל הסכום ותגבה במקומם את יתר התשלומים מישראכארט, ישראכארט אינה מחשיבה את עמלות הסליקה המשולמות ע"י החברה החיצונית (במקום בעלי העסקים) כעמלות ששולמו על ידי בעלי העסקים, ורואה בהן עמלות ששולמו על ידי חברת הניכיון שאליה הועברה העסקה. כך, נוצר למעשה חיוב יתר של בעלי העסקים בעמלות סליקה. בהסדר הפשרה נקבע, כי ללקוחות המשיבה יושב 55% מההפרש שבין גביית העמלות בפועל לבין גביית העמלות בהתאם חישוב עסקאות שהועברו לניכיון (כלומר – השבה של 55% מהסכום שנגבה ביתר).

  למודעה>>
 • ורדה אבטבי נגד י. את א. ברמן בעמת"צ 68781-12-15 | תאריך פרסום: 14.10.16 | בית המשפט המחוזי בירושלים

  הבקשה הוגשה בטענה, כי המשיבה אינה אורזת את מוצריה בהתאם לתקנות. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לארוז את מוצריה בהתאם לתקנות. בנוסף, תפצה המשיבה את הציבור, במשך 3 שנים, בסכום כולל של 250,000 ₪, כאשר 75,000 ₪ לפחות מסכום זה, יהיה פיצוי באמצעות תרומה של מוצרי מאפה לעמותה רשומה שתיבחר ע"י המשיבה. היתרה, תועבר או באמצעות תרומה ו/או באמצעות קופונים מטעם המשיבה.

  למודעה>>
 • שלום שלומי כהן נגד אוצר התישבות היהודים בעמת"צ 1570-01-15 | תאריך פרסום: 6.10.16 | בית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה בטענה, כי הנכס העיקרי בו מחזיקה המשיבה, מניות בנק לאומי, מוחזק ללא תכלית עסקית, ומטרתו היחידה היא לשמש מקור לכספים המגיעים בצורת דיבידנד מבנק לאומי המשמשים בתורם לתשלום שכר הדירקטורים ומנכ"ל המשיבה, הממונים על ידי בעלת השליטה במשיבה. הוכחה להתנהלות הלקויה של מצויה בעובדה ששווי השוק שלה, נמוך ב-35% משווי ההון העצמי של החברה, המגלם את השווי בספרים של נכסי המשיבה- מניות בנק לאומי. לאור כך, המשיבה מקפחת את בעלי מניותה, קיפוח אותה רוצה המשיבה להסיר באמצעות חלוקת דיבידנד בעין של מניות בנק לאומי לבעלי המניות. בהסדר הפשרה נקבע, כי בעלי המניות של המשיבה יהיו זכאים למכור לה את מניותיהם בה, במחיר המשקף הנחה של 12.5% על ההון העצמי שלה. בעלי המניות שיבחרו לפעול כך, יקבלו את התמורה במניות בנק לאומי ובמזומן.

  למודעה>>
 • זנזורי ויקי נגד כלל חברה לביטוח בע"מת"צ 26803-02-14 | תאריך פרסום: 6.10.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות הפוליסה לביטוח תאונות אישיות שהוצאה על ידה ואת הדין, בכך שנמנעה מלשלם תגמולי ביטוח בגין נכות צלקתית–אסטתית. קונקרטית, המשיבה פועלת בניגוד להוראות בפוליסה המכפיפות אותה להחלטות המוסד לביטוח לאומי, כך שאם הוא מחליט כי אירוע הוא תאונת עבודה הכוללת נכויות מסוימות, אזי כל הנכויות שייקבעו יחייבו את המשיבה. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה יהיו זכאים לפיצוי חד פעמי בגין נכות אסטתית צמיתה שנגרמה עקב תאונת עבודה, בשיעור של מחצית מאחוזי הנכות האסתטית הצמיתה שנקבעה להם ע"י המל"ל. לדוגמה, אם לפלוני נקבעה ע"י המל"ל נכות אסטתית בסכום של 10% בגין תאונת עבודה, הוא יהיה זכאי לפיצוי שווה ערך המוענק לפי הפוליסה במקרה של 5% נכות. הפיצוי ישולם על סמך הצגת כל המסמכים המבססים את טענות חברי הקבוצה בתקופת ההסדר. כמו כן, הסדר הפשרה יחול גם על חברי קבוצה שהנכות האסטתית שלהם תתגבש לאחר מועד מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD