ספטמבר 2016

 • שחר אהרוני נגד בנק דיסקונט לישראל בע"מת"צ 30764-04-15 | תאריך פרסום: 15.09.2016 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גובה ביתר מלקוחותיה, שהם עובדי המדינה או שתנאיהם סופחו לעובדי המדינה, עמלות שבגינן אין ללקוחות אלה תעריף מיוחד אך הובטחה להם הנחה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה, כספים שנגבו ביתר. פיצוי שלא יחולק לחברי הקבוצה בשל כשלים טכניים (חשבונות סגורים, כרטיסי אשראי חסומים או בלתי שמישים), יועבר לתרומה לגוף שייקבע ע"י ביהמ"ש.

  למודעה>>
 • לייטקום (ישראל) בע"מ נגד חבס השקעות (1960) בע"מ ואקס. טי. הולדינגס בע"מת"צ 29520-03-13 ו- ת"צ 45948-07-15 | תאריך פרסום: 11.9.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבים הטעו את הציבור במכוון כאשר טענו שלא ידוע להם דבר אודות אירוע מהותי שארע ואשר יש בו להשפיע על מחיר ניירות הערך של החברה, כשבפועל היו ספקות משמעותיים בדבר יכולת החברה לפרוע את תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב. לאחר שלבסוף המשיבים פרסמו את המידע לאושרו, חלה קריסה מידית של שערי האג"ח עד 30% וגרימת נזק עתק לרוכשי האג"ח. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבים ישלמו לקבוצה תשלום כולל וסופי בסך של 2,569,000 ש"ח אשר יופקד בחשבון נאמנות ויחולק ע"י הנאמן בין חברי קבוצת התובעים. היה ולא יאותרו כל חברי הקבוצה, תועבר יתרת הכספים לעמותה שתקבע ע"י בית המשפט ובהתאם להמלצות הצדדים. כמו כן, הומלץ כי גמול ושכ"ט יעמדו על סכומים של 200,000 ו- 800,000 ש"ח בהתאמה.

  למודעה>>
 • פלורי בן הרואש נגד עירית אור עקיבאת"צ (חי') 13403-07-15 | תאריך פרסום: 9.9.2016 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי עיריית אור עקיבא גבתה ארנונה ביתר ביחס לתשלום התקופתי הראשון, זאת משום שתשלום זה היה צריך להיות מוצמד לשינויי המדד ובפועל נותר בערכו הנומינאלי. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה, סך כולל של 31,308 ש"ח בגין השנים 2014-2015. כמו כן, המשיבה הודיעה על תיקון הגבייה באשר לשנת 2016, כאשר בפועל התקיימה ירידה במדד, דבר המהווה חסכון לחברי הקבוצה בסך של 20,000 ש"ח. העירייה התחייבה להמשיך ולהצמיד את כלל החיובים בהתאם לשינויי המדד ובהתאם להוראת חוק הרשויות המקומיות. הוחלט על גמול ושכ"ט בסכומים של 4,000 ו- 10,000 ש"ח בהתאמה.

  למודעה>>
 • שניר יחיאל נגד שפר את לוי בע"מת"צ 6648-09-12 | תאריך פרסום: 8.9.2016 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות, המנהלות תחנות דלק, גבו סכומים ביתר, ביחס לסכומים המותרים בהתאם להוראות צו פיקוח על מצרכים ושירותים, בו נקבעו מחירים מרביים לבנזין 95 ו-96 אוקטן המיועדים לכלי רכב. בהסדר הפשרה, שנוגע רק לתביעת התובע מס' 3 נגד המשיבה מס' 2, נקבע כי תחילה יטענו הצדדים בפני בית המשפט מדוע על המשיבה להשיב שיעור מסך הגבייה ביתר במונחים ריאליים, קרי בין 0% ל-70% מסך כל הגבייה ביתר. לאחר מכן, יוכל קהל הלקוחות בתחנת כפר קאסם, היא התחנה הרלוונטית בענייננו, לתדלק את רכבם בשירות מלא במחיר של שירות עצמי- "הטבת תדלוק", עד למיצוי מלוא סכום ההשבה. כמו כן, הוחלט שבתום כל שנה תמציא הנתבעת דו"ח מאושר ע"י רו"ח המפרט את סך ההטבה שנוצלה במשך הזמן נשוא הדו"ח.

  למודעה>>
 • אבנר עבדת נגד בנק לאומי לישראלת"צ (י-ם) 30919-04-10 | תאריך פרסום: 2.9.2016 | בית המשפט המחוזי בירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות בתובענות השונות (בנקים), לא מוחקות ערבים להלוואות, גם כאשר ההלוואות נפרעו. בהסכם הפשרה נקבע כי המשיבות ימחקו משכונות ומשכנתאות שנפרעו, ויפעלו למחיקת שעבודים בנוגע להלוואות שייפרעו לאחר הסדר הפשרה. כמו כן, המשיבות יאפשרו מחיקת שעבוד ישן תחת בתנאים מגבילים, ויידעו את לקוחותיהם בדבר הזכות למחיקת שעבודים.

  למודעה>>
2

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD