אוגוסט 2016

 • בן יוחנה נגד כרטיסי אשראי לישראל בע"מ וקסטרו מודל בע"מת"צ 28863-04-13 | תאריך פרסום: 29.08.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי בכרטיסי מתנה ("Gift Cards"), המשווקים ע"י המשיבה 1 המיוצרים ע"י המשיבה 2, לא ניתן לבטל עסקה, לקבל עודף במזומן מהנקודות שבכרטיס, ולעיתים לא ניתן לנצל את הנקודות שבכרטיס (בעסקה של מתחת ל100 ₪, או יתרה של פחות מ-5% מהסכום המקורי). בהסכם הפשרה נקבע כי המשיבה 1 תעביר כרטיסי מתנה לחיילי צה"ל, בסך של 100 ₪ לכרטיס, ובסכום מצטבר של 1.3 מיליון ₪. בנוסף, המשיבה 1 תאריך את תוקפם של כרטיסי המתנה קיימים, ותאפשר ביטול עסקאות של רכישת הכרטיסים בעתיד.

  למודעה>>
 • דותן כהן נגד אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מת"צ (מרכז) 52647-07-15 | תאריך פרסום: 25.8.2016 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה (אלקטרה) אינה מקיימת את הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב- 2012, שכן אינה מאפשרת ללקוחותיה למסור לידיה במועד המכירה או במועד האספקה ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה לזה שנרכש על ידם. יתרה מכך, המשיבה גובה כספים בגין פינוי הציוד הנ"ל, בניגוד להוראות החוק.בנוסף, נטען כי המשיבה אינה מיידעת את לקוחותיה בדבר זכויותיהם, באמצעות הצבת שילוט בסניפיה או באתר האינטרנט שלה, כמתחייב ע"פ חוק. בהסדר הפשרה נקבע כי כל לקוח, יקבל הנחה של 50% על דמי הובלה של מכשירי חשמל שירכשו מן המשיבה, במידה וימסור למוביל ציוד חשמלי ישן הדומה לזה שרכש. ההטבה תינתן עד לסכום מצטבר בגובה של 625,000 ₪. בנוסף, התחייבה המשיבה לשנות התנהגותה בהתאם לחוק.

  למודעה>>
 • סאלח מופדי מוחמד ג'ואמיס נגד פסגת הגליל א.ש.2004 בע"מת"צ (חי') 18681-08-15 | תאריך פרסום: 21.8.2016 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה ביתר תעריפי מים, שאין בדין הרשאה לגבייתם, וכן גובה שלא כדין תשלום נוסף של "ביטוח מונה" ו"דמי שימוש", שנדרשת הרשאה מפורשת בדין לגבייתו. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תחדול מגביית התשלום הנוסף, וכן תגבה בהתאם לתעריף המים המותר כדין. בנוסף, המשיבה תשיב את ההפרש שבין תעריף המים המוסכם לבין התעריף שנגבה בפועל (כפול כמות המים שנצרכה). כמו כן, כל צרכן יקבל בעלות על מונה המים שסופק לו ע"י המשיבה.

  למודעה>>
 • מריו גילמן נגד דור כימיקלים בע"מת"צ (ת"א) 1185/05 | תאריך פרסום: 17.8.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבים, חברת דור כימיקלים בע"מ ונושאי משרה בה, הטעו והציגו "איתותי שווא" כלפי בעלי מניות מן הציבור. לטענת המבקשים, הטעייה זו הביאה לכך שמניות החברה נסחרו במחירים גבוהים, אשר לא שיקפו את שוויין האמיתי, ובכך נגרם לחברי הקבוצה נזק. בהסדר הפשרה נקבע כי כל חבר קבוצה יהיה זכאי לפיצוי, בשיעור שיהווה חלקו היחסי, כתלות במספר המניות שברשותו, מתוך סכום הפיצוי הכולל שעומד על 3,516,000 ₪. הפיצוי יתבצע על ידי זיכוי חשבונות של חברי הקבוצה, שיאותרו על ידי חבר הבורסה. באשר ליתרה שלא תחולק, ינסה הנאמן לאתר את חברי הקבוצה שלא קיבלו את הפיצוי ע"י פנייה בכתב או פנייה טלפונית באמצעות פרטים שיקבל מהבורסה לני"ע. במידה ותיוותר יתרה לאחר מהלך זה, היא תופנה לתרומה.

  למודעה>>
 • מאיר לסרי נגד מרב-מזון כל בע"מת"צ (מרכז) 33530-08-15 | תאריך פרסום: 16.08.2016 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מציגה במדפיה את מחיר בקבוקי השתייה ללא ערך הפיקדון המתווסף בקופה, בניגוד לחוק הפיקדון על מכלי משקה ובניגוד לחוק הגנת הצרכן. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה התחייבה לשנות את התנהלותה, כך שהמדבקות ושילוט המדף יציגו מחיר אחד, הכולל את דמי הפיקדון, ולא שני מחירים נפרדים. כמו כן, התחייבה המשיבה לתרומת מוצרים, בדמות כרטיסי חיוב לקניית מוצרים בחנויותיה, בשווי כולל של 300,000 ₪, לעמותת קופת העיר בני ברק.

  למודעה>>
 • אסף צורף נגד מגדל חברה לביטוח בע"מת"צ (מרכז) 23112-07-11 | תאריך פרסום: 09.08.2016 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה ביתר דמי אשראי ממבוטחיה, תוך חיובם בשיעורים ניכרים מעל השיעור המקסימאלי המותר בחוק והטעיה של המבוטחים, להם סיפקה פרטים שגויים ומטעים. בהסדר הפשרה המקורי, הוסכם כי המשיבה תעניק הנחה למבוטחים בביטוח אישי בשיעור 48% מדמי האשראי, בסך של 3,600,000 ₪. לגבי מבוטחים בביטוחים אחרים, הוסכם כי המשיבה תעניק הנחה בשיעור 10% מדמי האשראי, בסכום כולל של 450,000 ₪.

  בעקבות בדיקת ב"כ המייצג, שהעלתה כי המשיבה לא ממלאת את הסדר הפשרה המקורי, תוקן ההסדר. בתיקון נקבע כי ההנחה תעלה ל-100% עבור ציבור הזכאים בביטוח אישי כהגדרתו בהסכם הפשרה. למבוטחים בביטוחים אישיים, שאינם נמנים עם ציבור הזכאים בביטוח אישי כהגדרתו בהסכם הפשרה, תינתן הנחה בשיעור 70% מדמי האשראי. שיעור התוספת, לסכום הכולל של ההנחה, לא יפחת מ-1,152,057 ₪. לגבי מבוטחים בביטוחים אחרים, הוסכם כי תינתן הנחה בשיעור 60% מדמי האשראי. גובה תוספת זו לא יפחת מ-2,730,000 ₪.

  למודעה>>
 • עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נגד עיריית ירושליםת"צ 42185-09-12 | תאריך פרסום: 5.8.2016 | בית המשפט המחוזי בירושלים

  בקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה של חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980, כיוון שהמשיבה נוהגת להחזיר כספים שגבתה ביתר מתושביה בערכם הנומינלי, ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית כמצוות המחוקק. בהסדר הפשרה נקבע כי הסכם הפשרה נוגע לחברי הקבוצה אשר משלמים ארנונה בהוראת קבע ושחשבונם זוכה במהלך שנת המס השוטפת בעקבות תיקון שומת ארנונה שנעשה באותה שנת מס. נקבע כי העירייה תשלם ריבית והצמדה לפי חוק, בגין מקרים בהם לא הוחזר תשלום בתוך 30 ימים לאחר שחבר הקבוצה הודיע בכתב לעירייה שהתשלום שנגבה ממנו, הינו תשלום יתר. בשל אילוצי מערכת הגבייה הממוחשבת בעירייה, הוסכם כי על אף הסדר הזיכוי, מיום אישור הסכם הפשרה ועד ליום 1.1.2018 או עד למועד מאוחר יותר שיאושר על ידי בית המשפט הזיכוי יוזן ללא ריבית אך בכפוף להסדר ההשבה של ריבית זו. כמו כן, כיוון שקיים קושי לזהות את חברי הקבוצה, הוסכם כי על חברי הקבוצה להוכיח את זכאותם לפיצוי, על דרך דרישה בכתב שתופנה לעירייה תוך 24 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה. לצורך יידוע חברי הקבוצה תפורסם הודעה בעניין באתר העירייה.

  למודעה>>
 • ערן קדמי נגד ספרינט מוטורס בע"מת"צ (ת"א) 50715-03-15 | תאריך פרסום: 1.8.2016 | בית המשפט המחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא העניקה הנחה בתדלוק בתחנות סונול המופעלות ע"י ספרינט, לה היו זכאים לקוחות "מפתח דיסקונט", על אף שקיום הנחה זו צוין בחשבונית התדלוק. זאת, תוך הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן, הפרת חובות חקוקות, רשלנות ועשיית עושר ולא במשפט.. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפצה לקוחות ישירות דרך חשבונות כרטיס האשראי שלהם, בגובה ההנחה שלא ניתנה ובשווי 84,982 ₪. יתרת סכום הפיצוי, השייכת לחשבונות סגורים (1,082 ש"ח), תיתרם לעמותת "עזר מציון".

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD