פברואר 2016

 • טמיר פרמינגר נגד ח.י. מעדני גורמה בע"מ ואח' ת"צ (תל אביב) 33991-09-14 | תאריך פרסום: 25.2.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הטעתה את לקוחותיה בכך שמכרה מוצר הנקרא "קבב טלה וצנובר" אשר כלל אינו מכיל בשר טלה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפקיד בחשבון נאמנות סך של 12,000 ש"ח (הואיל ויוצרו כ-300 יחידות בלבד מן המוצר ועלות המוצר לצרכן הייתה כ-40 ש"ח). כל אדם שיגיע למשרד ב"כ הנתבעת בתקופה של 60 יום מפרסום מודעת אישור ההסדר בעיתונות, ויציג חשבונית רכישה של המוצר או הוכחת קנייה, יקבל החזר מלא של סכום הרכישה. ההחזר יבוצע על ידי משלוח צ'ק בדואר לכתובת שהמפוצה ימסור. ככל שבחלוף תקופה זו עדיין יוותרו כספים בחשבון בחשבון הנאמנות, כל אדם שיגיע במהלך 30 הימים שלאחר תום 60 הימים הראשונים ויחתום על תצהיר לפיו הוא רכש את המוצר – יקבל החזר של מלוא סכום הרכישה. מספרם הכולל של כלל מקבלי הפיצוי לא יעלה על 300. יתרה שתיוותר בחשבון הנאמנות לאחר 90 הימים תיתרם לעמותת לתת.

  למודעה>>
 • רועי מלכה ואח' נגד גולן טלקום בע"מ ואח' ת"צ (מחוזי ירושלים) 61450-10-13 | תאריך פרסום: 23.2.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות אינן מציעות לציבור האנשים בעלי מוגבלות מכשירים נגישים ושירותים מונגשים באופן ראוי, ובתוך כך אינן מספקות מכשירים מותאמים לצרכיהם של בעלי מוגבלויות ואף אינן מאפשרות להתנסות במכשירים המוצעים טרם הרכישה; המשיבות אינן נושאות בעלויות ההתאמה של המכשירים כנדרש בחוק, ולכן עלות ציוד הקצה והעזרים הנלווים לו גבוהה; המשיבות אינן מספקות לבעלי מוגבליות שירות של מוקד תיווך ואו שירות של סמס קולי כנדרש בתקנות; המשיבות אינן טורחות להביא לידיעת אנשים עם מוגבלות את זכויותיהם לפי החוק.

  בהסדר הפשרה נקבע כי אחת המשיבות, גולן טלקום, תקים מוקד תיווך עבור מנויים בעלי מוגבלות בשמיעה/בדיבור וכן עבור צדדי ג' המעוניינים ליצור קשר עם בעלי מוגבלות בשמיעה/בדיבור; תספק לבעלי מוגבלות בראייה שירות של הקראת הודעות סמס; תפרסם באתר האינטרנט שלה רשימת מכשירים נגישים לכל סוג של מוגבלות; תעניק לבעלי מוגבלות בראייה/בשמיעה חבילת גלישה בנפח של 6 ג"ב לחודש למשך שנה במחיר של חבילה רגילה עם נפח הגלישה הגדול ביותר או במידה והטבה זו זמינה גם לאחרים – הטבה בשווי 4 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים או הטבה חד פעמית אחרת בשווי של 48 ש"ח; תנגיש את אתר האינטרנט שלה לבעלי מוגבלות בראייה בהתאם לתקן; כל בעל מוגבלות בראייה/בשמיעה אשר הינו מצטרף חדש לרשת או אשר בבעלותו מנוי קיים יזוכה ב-50% מסך דמי הרישום ששילם ורכישת כרטיס ה-SIM; המשיבה תוסיף לשונית באתר האינטרנט שלה בה תוסבר ביתר פירוט ההנגשה שהיא מציעה עבור אנשים עם מוגבלות ואף תדאג להפיץ את ההסדר לכלל לקוחותיה באמצעות סיכום החשבונית שנשלח פעם בשנה; תבהיר כי שירותיה מונגשים גם לאנשים עם מוגבלות אם וכאשר תפרסם את שירותיה בעיתונות; תפרסם הודעות בעיתו וברדיו בדבר ההנגשה שהיא מציעה לבעלי מוגבלות.

  למודעה>>
 • ציפורה נטיף ובנימין גבאי נגד אינסוליין מדיקל בע"מ ואח'ת"צ 5909-09-14 ו-ת"צ 14708-09-14 | תאריך פרסום: 23.2.2016 | מחוזי ת"א

  ציבור המשקיעים של המשיבה הוטעה על ידה בשורה של נתוני יסוד אודות פעילות החברה ועסקיה בדבר מהלך השיווק של מוצריה בגרמניה;מכלול הדיווחים הבהיר לציבור המשקיעים כי החברה מצויה בהשקה מוצלחת של המוצר בגרמניה, בעוד בדיעבד התברר כי מצגים אלו לא היו נכונים והציגו תמונה מעוותת של פעילות החברה ועסקיה. בהסדר הפשרה נקבע כי סכום הפיצוי הכולל שישולם על ידי המשיבים יעמוד על 4 מיליון ש"ח. סכום הפיצוי יועבר לחשבון נאמנות בתוך 14 ימים מהמועד בו תהפוך החלטת ביהמ"ש לאשר את הסכם הפשרה לפסק דין חלוט. התשלום יבוצע ישירות לחשבון הזכאים לפיצוי. בנוסף, נקבע בהסכם הפשרה מנגנון לאיתור חברי הקבוצה שהתשלום המגיע להם לא בוצע בפועל מחמת אי איתורם או כל סיבה אחרת.

  למודעה>>
 • מורן בר נגד ניו-פארם דראגסטורס בע"מת"צ (מחוזי מרכז-לוד) 4453-08-14 | תאריך פרסום: 22.2.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מכרה בשמים ללא סימון המחיר ל-100 מ"ל כנדרש בתקנות הגנת הצרכן. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפעל כמיטב יכולתה על מנת שלא יישנו תקלות כלשהן בסימון מחירים ליחידת מידה בעתיד; המשיבה תעניק במהלך תקופה של 12 חודשים מיום אישור הסכם הפשרה הנחות לכלל לקוחותיה עבור מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה בשווי של עד 500,000 ש"ח.

  למודעה>>
 • מיכאל ספרא נגד מאגרי בנייה בע"מ ומ.ת.מ מבני תעשיה ומלאכה בע"מת"צ (מחוזי ת"א) 20457-04-11 (ות"צ 27481-04-11) | תאריך פרסום: 21.2.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הצעות הרכש שהציעה המשיבה הינן מקפחות ופוגעות בזכויות ציבור המשקיעים, בעלי מניות המיעוט בחברות, אשר היו הניצעים בעניין. המחיר המוצע היה נמוך מ"השווי ההגון" של מניות אלו ושל החברה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות תשלמנה סך של 33,000,000 ש"ח (17,688,000 מיוחסים למ.ת.מ ו-15,312,000 ש"ח מיוחסים למאגרי בניה). חברי הקבוצה יקבלו את חלקם בסכום הפשרה, בהתאם לזהותם ושיוכם (בעלי מניות של מ.ת.מ או מאגרי בניה) ולאחר ניכוי החלק היחסי משכר טרחת בא כוח התובע, הגמול, שכר הנאמן והעמלות הנדרשות לביצוע כתב הנאמנות וכל חיוב אחר המתחייב על פי דין ולפני עמלות העברות בנקאיות. לכל מניית מ.ת.מ ישולם סך כ-53.73 ש"ח ברוטו, ולכל מניית מאגרי בנייה ישולם סך 161.88 ש"ח ברוטו (הכל לפני ניכוי הרכיבים לעיל). הגדרת הקבוצה להסכם – מי שהיו הבעלים במועד קיבול הצעת הרכש, של 329,178 מניות רגילות בנות 1 ₪ מההון המונפק של והנפרע של מ.ת.מ ו/או בעלים של 94,583 מניות רגילו בנות 1 ₪ מההון המונפק של מאגרי בניה, למעט בעלי מניות אשר הגישו בקשות ליציאה מן הקבוצה שאושרו ע"י ביהמ"ש. סכום הפיצוי יועבר לנאמן לביצוע ההסכם וחלוקתו תתבצע בהתאם להוראות ההסכם. ככל שיוותרו כספים של יחולקו, הם יתרמו למטרות ראויות, שיאושרו ע"י ביהמ"ש.

  למודעה>>
 • שרון מלכה נגד פריגו ישראל סוכנויות בע"מ ו-Atlas Link (Beijing) Technology Co. Ltdת"צ (מחוזי ת"א) 2537-09-14 | תאריך פרסום: 17.2.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי ערכות לבדיקת הריון המיוצרות על ידי המשיבה נושאות מצגים מטעים בניגוד לחוק הגנת הצרכן. בהסדר הפשרה נקבע כי תוך 60 יום ממועד אישור ההסדר, תדאג המשיבה לשינוי אריזות הערכות: (א) בערכה לזיהוי הריון – בסמוך לכיתוב "דיוק מעל 99%" יובהר כי מדובר בבדיקות מעבדה החל מהיום הראשון של איחור בווסת והכתובת "לדעת עוד לפני האיחור במחזור" תשונה ל"עוד לפני האיחור במחזור"; (ב) בערכה לזיהוי ביוץ – תתווסף הכתובת "בבדיקות מעבדה" והכתובת "מתאימה ל-4 חודשים" תמחק. בתוך 12 חודשים מהמועד בו פסק הדין יהפוך לחלוט, יספקו המשיבות, ללא תמורה, מוצרים שונים המיועדים לנשים (כמפורט בנספח ב' להסדר) על סף 3,560,000 ₪. המוצרים יסופקו לעמותות ו/או ארגוני נשים ו/או מקלטי סיוע לנשים ו/או למחלקות לנשים במרפאות ו/או בתי חולים ו/או לגופי דומים, ללא תמורה, בהתאם לתוכנית חלוקה שתאושר ע"י ביהמ"ש.

  למודעה>>
 • יוסי כהן נגד גרינקי בע"מת"צ (מחוזי ת"א) 41983-12-13 | תאריך פרסום: 15.2.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מכרה ללקוחותיה מנועים למערכות שאיבה אשר נחזו להיות מתוצרת חברה אמריקאית, אף שלמעשה הן מיוצרות בסין. בהסדר הפשרה נקבע כי כל חבר קבוצה המופיע ברישומי החברה, יוכל לפנות לחברה במהלך 5 החודשים שלאחר אישור ההסדר ולקבל הטבות שונות – (א) זיכוי בגובה 1,500₪, אותו יוכל לממש בתוך שנתיים ממועד הנפקתו, לרכישת מנוע חדש מתוך המנועים המשווקים ע"י המשיבה (מובהר כי מדובר בזיכוי מהמחירים בהם נמכרים המנועים בפועל ללקוחות פרטיים, ואלה יהיו זכאים גם להובלה והתקנה תמורת תשלום המשקף את עלותם); (ב) הארחת תוקף מועד האחריות ב-12 חודשים; (ג) כאפשרות חלופית, חבר קבוצה שיוכיח שאינו יכול לממש את ההטבות לעיל (ההוכחה תעשה באמצעות הצגת חשבונית ו/או קבלה הנושאת את שמו בגין רכישת המנוע עובר למועד פרסום ההודעה הראשונה ומסמכים המעידים על כך שהמנוע החדש שרכש (ולא מחברת גרינקי,) הותקן אצלו במיקום זהה), יהיה זכאי לתשלום בסך 750 ₪; (ד) כנגד טופס הזמנה רשמית ואישית בו מצוין כי המנוע הוא מתוצאת ארה"ב ומצוי בו מספר סידורי בר זיהוי, יינתן תשלום נוסף על סך 1,000 ₪.

  למודעה>>
 • דויטש עמירם נגד סטנדרד פורס מעלות בע"מ ת"צ 1383-09 | תאריך פרסום: 11.2.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין טענות הנוגעות להפרת חובת זהירות ו/או נאמנות ו/או הגילוי החלות על המשיבים בקשר לאגרות חוב שהנפיקה חברת מטבעות עולם בע"מ. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבים ישלמו 2,736,516 ש"ח למי שהחזיק אגרות חוב מובנות בנות 1 ש"ח ע.נ. של חברת מטבעות עולם בע"מ ביום ה-15.9.08. סכום הפיצוי יועבר לנאמן לביצוע הסדר הפשרה. ככל שיוותרו כספים שלא יחולקו לחברי הקבוצה הם ייתרמו ע"י הצדדים למטרות ראויות, כפי שיאושר ע"י ביהמ"ש.

  למודעה>>
 • עברון נגד קשת אגרות חוב בע"מ ת"צ 1611-09 | תאריך פרסום: 11.2.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין טענות הנוגעות להפרת חובת זהירות ו/או נאמנות ו/או הגילוי החלות על המשיבים בקשר לאגרות חוב שהנפיקה חברת קשת אגרות חוב בע"מ. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבים ישלמו 5,332,284 ש"ח למי שהחזיק אגרות חוב מובנות בנות 1 ש"ח ע.נ. של חברת קשת אגרות חוב בע"מ ביום ה-15.9.08. סכום הפיצוי יועבר לנאמן לביצוע הסדר הפשרה. ככל שיוותרו כספים שלא יחולקו לחברי הקבוצה הם ייתרמו ע"י הצדדים למטרות ראויות, כפי שיאושר ע"י ביהמ"ש.

  למודעה>>
 • עתים-יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי נגד המועצה הדתית בת-ים ת"צ 2139-05-14 | תאריך פרסום: 11.2.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות (המועצות הדתיות הנידונות - בת-ים, גבעתיים, שדרות וחיפה) גבו אגרות עבור שירותי מתן כתובה מעבר לסכום אותו מוסמכות לגבות כחוק. בהסכם הפשרה נקבע כי המשיבות תחדלנה תוך 7 ימים מיום אישור הסדר הפשרה לגבות תוספת תשלום עבור "כתובה מעוצבת" או כל שירות אחר הקשור לכתובה או נישואין. בנוסף, לתקופה של שישה חודשים מיום אישור ההסכם יהיו רשאיות למכור כתובות "מהודרות" יותר במחיר גבוה יותר מכתובה סטנדרטית, אך רק לאחר הבהרה מפורשת לזוג הרוכש כי הדבר כרוך בתשלום נוסף מעבר לתשלום החובה עבור כתובה סטנדרטית. לאחר שישה חודשים תחדלנה ממכירת כל שירות הקשור לכתובות ויהיו רשאיות לגבות את הסכום המעוגן בתקנות בלבד.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD