דצמבר 2015

 • טל ואח' נגד סלקום ישראל בע"מת"צ 26858-06-14 | תאריך פרסום: 31.12.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מבצעת גביית יתר מלקוחותיה באמצעות מניעה מלקוחותיה המתנתקים את ההחזרים הכספיים להם הם זכאים בגין החודש הראשון/אחרון של השירות. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה בסכום של 57% מסכום ההטבה בגין מחזור החיוב הראשון והאחרון. חברי קבוצה שניתן לזהותם, קרי משלמים באמצעות חשבון בנק פעיל בחברה, יקבלו את ההחזר באמצעות זיכוי החשבון החודשי. חברי קבוצה שלא ניתן לזהות (לפי חשבון בנק), יקבלו את הפיצוי באמצעות משלוח המחאות לביתם. המחאות שלא תיפרענה, תשולמנה באמצעות תרומה, בהתאם להוראת בית המשפט.

  למודעה>>
 • סמל נגד תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מת"צ 56888-07-13 | תאריך פרסום: 31.12.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי בהובלת מוצרי חלב לרשתות וחנויות קטנות, נציגיה של המשיבה מניחים את מוצרי החלב שעות רבות ללא קירור, בסמוך לנקודת הממכר. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תמשיך בחלוקת מוצרי החלב, כך שתשמר טמפרטורת קירור מבוקרת שלהם. כמו כן, הוחלט על מתן תרומה לנזקקים באמצעות עמותת "לתת", בשווי כולל של 1,600,000 ש"ח.

  למודעה>>
 • בית אגמי חב' לשיווק נגד עיריית ראשון לציוןת"צ 18004-08-11 | תאריך פרסום: 30.12.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה ריבית על תשלומי חובה, שלא על פי חוק. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תגדיל את שיעורי ההנחה לזכאים להנחות בארנונה, בסך 1,050,000 ש"ח. בנוסף, המשיבה תקים קרן לעסקים בקשיים כלכליים. סה"כ, הסעד שיעמוד לציבור יהיה על סך 2,250,000 ש"ח.

  למודעה>>
 • ריקי ברנר נגד ביו-אומגה (ישראל) בע"מת"צ 20637-02-15 | תאריך פרסום: 30.12.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מטעה את ציבור לקוחותיה, ביחס לתכולת חומצות אומגה 3 במוצריה (ביצים), כאשר כמות החומצה בפועל עומדת על כשליש מהכמות המוצהרת. בנוסף, המשיבה מפרה את צו הפיקוח על המחירים, כאשר מוכרת את המוצרים במחיר כפול מהמחיר המקסימאלי. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק הטבה על דרך של תרומה לציבור, והיא ביצי מאכל רגילות, אשר תחולקנה בין העמותות "לתת", "פתחון לב", "משולחן לשולחן" ועמותת "לשובע".

  למודעה>>
 • עמית גנסין נגד כאל1352-04-15 | תאריך פרסום: 30.12.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי ההטבות שפורסמו על ידי המשיבה באתר המועדון "מפתח דיסקונט" לא היו ניתנות למימוש. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תבצע השבה ללקוחות אשר ביצעו עסקאות בבתי העסק הרלוונטיים, סכום ההשבה עומד על כ-400,000 ש"ח כולל מע"מ בסה"כ. נוסף על כן, סוכם כי המשיבה תבצע בדיקה יזומה בתוך 12 חודשים ממועד הגשת הסדר הפשרה, לאיתור טעויות הקשורות בתפעולן של ההטבות.

  למודעה>>
 • אורית סיקרון נגד הראל חברה לביטוח בע"מ44607-05-14 | תאריך פרסום: 24.12.2015 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הנספח לפוליסות ביטוח רכב לעובדי מדינה, שנשלח למבוטחים, אינו תואם את תנאי הפוליסה כפי שנקבעו במכרזי החשב הכללי, שבהם זכתה המשיבה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה איתרה 13 נפגעים, להם השלימה את הפער בתגמולים. כמו כן המשיבה תשלח נוסח מתוקן לחברי הקבוצה, כאשר אלו יוכלו להגיש תביעה ע"פ הנספח המתוקן. במקרה זה בלבד, המשיבה לא תטען להתיישנות לגבי כל תביעה שתוגש עד ל 12 חודשים ממועד משלוח הנספח המתוקן.

  למודעה>>
 • דקל שמאים בע"מ ואח' נגד דנית פרסום ותקשורת בע"מ52242-06-15 | תאריך פרסום: מחוזי חיפה | 23.12.2016

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה שיגרה דברי פרסומת, תוך הפרת סעיף 30א להוראת חוק התקשורת. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתרום 10,000 ₪ (לא צוין למי), וכן תשלמנה למבקשים 10,000 ₪ לכיסוי שכ"ט.

  למודעה>>
 • יואב סגל נגד קרן מכבי ואח'42128-10-13 | תאריך פרסום: 22.12.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה דמי חברות ממבוטחי "קופת חולים מכבי" ללא הרשאת המבוטחים, ובניגוד להוראת סעיף 13(ב) לחוק ביטוח בריאות, תשנ"ד- 1994. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלח מכתב יידוע לחברי הקבוצה על כך שהחברות בקרן מכבי הינה וולנטרית, וכן שהיא איננה פועלת מכוח חוק ביטוח בריאות, כך שאין החברות בה נדרשת לשם קבלת סל הבריאות ואו שירותי בריאות משלימים. במשך 12 חודשים, החל מיום פרסום המודעה, יהיו זכאים חברי הקבוצה ל- 4 הנחות נפרדות, בסך 10 שקלים כל אחת,ל- 4 טיפולי רפואה משלימה. את ההטבה יקבלו באופן אוטומטי.

  למודעה>>
 • בן גיגי יעל נגד אופיס 3000 בע"מת"צ (ת"א) 62705-03-15 | תאריך פרסום: 10.12.2015 | השלום ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה מקיימת את הוראות חוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999, בכך שהיא מסרבת לקבל בסניפיה מכלי משקה ולשלם את דמי הפיקדון בעדם. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתרום ציוד ומוצרים לבית הספר לילדים בסיכון בשווי כולל של 80,000 ₪ (בשים לב למחירוני הנתבעת), באמצעות האגודה למלחמה בסרטן. בתום 60 ימים ממועד אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד, תתקין הנתבעת בכל חנויות הרשת שילוט שיבהיר את קיומה של עמדת השבת מיכלי המשקה וקבלת דמי הפיקדון בעדם, במקום הגלוי לעיני הקונים. הנתבעת תגבש נהלים בקשר עם זכות הציבור הרחב להשיב בסניפי המשיבה מיכלי משקה בהתאם לקבוע בחוק הפיקדון ותפיץ את הנהלים בקרב מנהלי חנויות המשיבה ובקרב העובדים בקו הקופות.

  למודעה>>
 • מיכאל משה נגד מרק שארפ ודוהם (ישראל- 1996) בע"מת"צ (י-ם) 4517-09-10 | תאריך פרסום: 4.12.2015 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הטעתה את ציבור צרכני תכשיר המיועד לטיפול בנשירת שיער בכך שלא גילתה על בעיות פוריות ואחרות להן עלול לגרום התכשיר. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעביר תרומות על סך כ-3.9 מיליון ש"ח לתכניות צדקה שתקבענה על ידי הצדדים (בין היתר, מרכזים רפואיים).

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD