ינואר 2015

 • אילן בוסקילה נגד סער ביטחון בע"מ88906 | תאריך פרסום: 27.1.2015 | בית הדין האזורי לעבודה בחיפה

  התובענה הוגשה בגין הטכנה כי המשיבה הפרה את הוראות ההסכם הקיבוצי בענף השמירה, בכך שלא שילמה תוספת ותק למשיבים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם את חובותיה בעניין אי תשלום תוספת ותק בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בענף השמירה.

  למודעה>>
 • ‏יעקב ברוך נגד תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראלתצ (חי') 17446-11-13‏ | תאריך פרסום: 26.1.2015 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מכנה את מוצריה "שוקולד" ו/או "שוקולדה" אף על פי שאין מדובר במוצרי שוקולד ובכך מפרה את הוראות הדין. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשנה את המוצרים נושאי העתירה בתוך 8 חודשים, וכן תשנה את הכיתוב של המוצר "מיני קרלו" כך שיופיע על גבו "בטעם שוקולד". בנוסף המשיבה תתרום ממוצריה בסך 100,000 ש"ח לעמותת "מגדל אור", בתוך 12 חודשים מרגע אישור הסדר הפשרה.

  למודעה>>
 • שגית פן (בן מרגי) נגד רכבת ישראל בע״מת״א 1694/07 | תאריך פרסום: 26.1.2015 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה נגד המשיבה בגין הפסקת הפעילות בתאריך 30.4.07 בעקבות עיצומים של ועד רכבת עובדי ישראל. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשקיע סכום של ארבעה וחצי מליון ש״ח לטובת שיפור תשתית לרכישת כרטיס נסיעה ואמצעי תכנון הנסיעה באולמות הנוסעים ורציפים לרווחת ציבור הנוסעים.

  למודעה>>
 • אדיר שפירא נגד DEXIA CREDIT LOCALת"א (מרכז) 6395-08-07 | תאריך פרסום: 16.1.2015 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 328 לחוק החברות, בכך שרכשה "דבוקת שליטה" בדקסיה ישראל מידי מדינת ישראל וכן מידי שלושה בנקים, בלא שהגישה לכל בעלי המניות בדקסיה ישראל הצעת רכש מיוחדת. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה ומדינת ישראל יעבירו סך כולל של 30,000,000 ₪ לנאמן שייבחר ע"י הצדדים בהפחתת סכום הפיצוי שמגיע לתובעים הפורשים. ע"פ ההסכם, כל חבר בקבוצת התובעים המאושרת יהיה זכאי להטבה בהתאם לכמות ולסוג מניות דקסיה ישראל שהחזיק ביום 2.2.2001. סכום ההטבה יחושב ע"פ הערך הנקוב של כל המניות שהחזיק כל חבר קבוצה.

  למודעה>>
 • יצחק גולדנברג נגד דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מת.צ. (חי') 3142-12-12 | תאריך פרסום: 14.1.2015 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה נהגה לעגל מחירי מוצרים בחנויותיה כלפי מעלה, שלא כדין. בהסדר הפשרה נקבע כי בעסקאות מזומן של מוצרים הנמכרים ברשתות המשיבה, יעוגל סכום הקניה ולאחר מכן, מסכום התשלום תינתן הנחה בסך של 10 אגורות, החל ממועד הביצוע ועד להשלמת סכום הפיצוי, שתקרתו 210,000 ₪.

  למודעה>>
 • אלי בשן נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיוםת״צ 41943-10-12 | תאריך פרסום: 12.1.2015 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות שיפו את מבוטחיהן בביטוחי בריאות, בסכומי ביטוח בערכם הנומינאלי, ללא הצמדתם למדד המחירים לצרכן, בניגוד להוראות בדין. בהסכם הפשרה נקבע כי המשיבות מתחייבות לשלם את ההחזרים בפוליסות ובכתבי השירות, בהצמדה למועד ההוצאה הכספית ע״י המנוי ועד מועד התשלום בפועל ובכפוף לתקרה. כל אחד מחברי הקבוצה זכאי לקבלת פיצוי אישי ע״י פניה בכתב/פקס לפניקס ו/או למשיבה בתוך 30 יום ממועד הפרסום על אישור ההסכם ע״י ביהמ״ש. כמו כן התחייבו המשיבות לתשלום תרומה: משיבה 1 (הפניקס) – תתרום 1,362,000 ש״ח: 50% לפנימיית רננים באמצעות עמותת נופים, ו50% יחולקו באופן שווה לעמותות הבאות: רעות שירות נשים סוציאלי, כנפיים של קרמבו, מרכז טל באמצעות חוג ידידי שיבא, קרן בנג׳י הילמן, עמותת הטכנודע מדעת, בטרם- המרכז הלאומי לבטיחות ובריאות. משיבה 2 (פמי) – תתרום 78,000 ש״ח: 50% לעמותת סיכוי לצעירים ו50% לעמותת ״אחרי!״.

  למודעה>>
 • דוד ויס נגד סלקום ישראל בע״מת״צ 48959-11-12 | תאריך פרסום: 8.1.2015 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה סכומים ביתר מלקוחותיה בגין שיחות נכנסות ויוצאות בחו״ל, שלטענת המבקש לא התקיימו מעולם. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תזכה את לקוחותיה בגין החיוב, בצירוף ריבית והצמדה כחוק, מיום הגביה ועד ליום התשלום באופן הבא: עבור מי שנמנה על לקוחותיה במועד זה, תזכה המשיבה את חשבונם. עבור מי שאינו נמנה לקוחותיה של המשיבה במועד זה, יהיה זכאי לקבל את סכום ההחזר בהמחאות ע״י משלוח, אם סכום ההחזר שמגיע לו עולה על 20 ש״ח (כולל מע״מ). בנוסף התחייבה המשיבה לתרום 1,000 דיבוריות ששויון בערכן לצרכן הוא 100,000 ש״ח. התרומה תועבר לאפוטרופוס הכללי.

  למודעה>>
 • שרנוע מכונות ממוחשבות תל אביב בע״מ נגד בנק לאומי לישראל בע״מ, בנק דיסקונט לישראל בע״מ ובנק הפועלים בע״מת"א 2133/06 (בש״א 19230/06) | תאריך פרסום: 6.1.2015 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות תיאמו ביניהם את מחירי הריביות שגבו מלקוחותיהם בגין אשראי שלקחו במסגרת חשבונות עו״ש וחח״ד. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יפצו כל חבר קבוצה שהינו לקוח בהווה או בעבר, באמצעות הפקדת הפיצוי לחשבון הבנק שלהם, וסכום הפיצוי הכולל יעמוד על 35,000,000 ש״ח.

  למודעה>>
 • עבד אל קאדר נסאר נגד עיר השעשועים בע״מת״צ 42756-06-13 | תאריך פרסום: 5.1.2015 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, המפעילה בין היתר את פארק השעשועים סופרלנד שבמערב ראשון לציון, נקטה מדיניות הפליה בין תלמידים ערביים לתלמידים יהודיים במהלך תקופה של שלוש שנים (2011-2013) ובכך הפרה את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס״א-2000. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתרום 4,000 כרטיסי כניסה לסופרלנד השווים לצרכן 436,000 ש״ח. 

  למודעה>>
 • פרידה כהן נגד די.בי.אס שירותי לווין 1998 בע״מ(yes)ת״צ 43495-11-11 | תאריך פרסום: 5.1.2015 | מחוזי מרכז

  עסקינן בשתי תובענות: ת״צ 43495-11-11 פרידה כהן נ׳ די.בי.אס שירותי לווין 1998 בע״מ(yes); ת״צ 32151-10-11 אלכס פליק ז״ל נ׳ הוט מערכות תקשורת בע״מ(hot)), אשר הוגשו בגין הטענה כי המשיבות, באמצעות באות כוחן, גבו מלקוחות שלא שימו את חובם, הוצאות גביה בשיעור העולה על סכום הגביה המקסימאלי שהן רשאיות לגבות ע״פ רשיונן. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יעניקו הטבת גבייה למשך חודשיים שתחול על כל החייבים שהטיפול בחובם הועבר לעו״ד חיצוני, או שמתנהל נגדם תיק הוצאה לפועל וישלמו את מלוא חובם בתקופה זו. לחייבים ששילמו את חובם בתקופת הטבת הגבייה תימחק יתרת הריבית שנצברה על החוב, וכן תינתן לאותם חייבים הנחה של 35% על שאר מרכיבי יתרת החוב.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD