ספטמבר 2014

 • ברדה ואח' נגד כלל חברה לביטוח בע"מ תצ 5921-06-12 | תאריך פרסום: 29.9.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה חישבה את תגמולי הביטוח עבור מבוטחי 'פוליסת נכות תאונתית' באופן הנוגד את הוראות המפקח על הביטוח באשר לדרך החישוב הראוי במקרה של נכות חלקית באיבר אשר נזכר בטבלת החישוב הרלוונטית, אשר אינו מהווה איבוד מלא האיברבהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תחזיר לכל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת 40% מהפרשי תגמולי הביטוח להם היה זכאי כל אחד מחברי הקבוצה אלמלא היתה מבוצעת ההתאמה לפי הוראות הפוליסה. ההסדר יחול על כל מבוטח של החברה הזכאי לתגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח מכוח הפוליסה.

  למודעה>>
 • ברקו נגד פלאפון תקשורת בע"מתצ 11500-08-12 | תאריך פרסום: 29.9.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה חייבה שלא כדין את המבקש, לאחר שביקש לבצע ניוד של מנוי הסלולרי שלו מהמשיבה לחברת פלאפון. הלכה למעשה, מנוי הסלולרי של המבקש נשאר בסלקום, אך הוא המשיך לקבל חיובים מהמשיבה ומשסירב לשלמם הודיעה לו המשיבה כי תפנה להוצאה לפועל. על כן נטען כי המשיבה הפרה את תנאי הרשיון אשר ניתן לה מידי משרד התקשורת וכן הפרה באופן בוטה את תכלית ההסכם בינה לבין המבקש. 

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם 2,095,842 ₪, סכום השווה למלוא דמי המנוי הממוצעים ששולמו ע"י חברי הקבוצה בגין המספר הזמני, במהלך פרק הזמן שעד להשלמת הניוד. זאת למעט מנויים אשר עונים למספר קריטריונים: שהטבת המספר הזמני כיסתה עלות זו, שהניוד שלהם הושלם ביום שבו החל, מנויים שהשתמשו במספר זמני ולמעט מקרי קיצון אינדיבידואליים. מכיוון שסכום ההשבה הינו נמוך, יועבר מלוא הסכום לתרומה לעמותות המוסכמות בהסכם הפשרה.

  למודעה>>
 • עליזה בנדקובסקי נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ תצ (חי') 9428-04-13 | תאריך פרסום: 16.9.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה משלמת תגמולי ביטוח בגין ירידת ערך של רכב על פי שוויו ביום קבלת מסמכי התביעה, במקום על פי שוויו ביום התאונהבהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תחשב ממועד אישורו של ההסדר ואילך את ירידת הערך שנגרמה לצדדים שלישיים על פי שוויו של הרכב, כפי שנקבע במחירון במועד התאונה, וזאת בהתקיימות התנאים אשר נקבעו בהסדר. בנוסף להתחייבויותיה לפצות את צדדי ג' ביחס לעתיד, התחייבה המשיבה, לפצות את צדדי ג' אשר כבר קיבלו מחברת הביטוח פיצוי בגין ירידת הערך שנגרמה לרכבם במהלך התקופה שתחילתה ביום 7.4.2006 וסיומה במועד אישור הסכם הפשרה על ידי ביהמ"ש. הפיצוי יעמוד על הפרש הפיצוי כהגדרתו בהסכם הפשרה בתוספת הפרשי הצמדה כדין ממועד התשלום בפועל ועד למועד התשלום לפי הסכם הפשרה, וזאת בכפוף לתנאים המנויים בהסדר.

  למודעה>>
 • ניר שדה נגד מוזיאון ארץ ישראל - תל - אביבתצ (ת"א) 46626-02-13 | תאריך פרסום: 16.9.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את חובתה לפי ס' 4ב לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993, בכך שגבתה דמי חניה מנכים בעלי "תג משולש". בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תאפשר חניה ללא תשלום לנכים המחזיקים ומציגים תג נכה על שמם, אשר הונפק על ידי רשות מוסמכת, והם מבקשים לחנות בחניון המוזיאון לצורך ביקור בו או לצורך השתתפות בפעילות המתקיימת בשטחו. עוד הוסכם במסגרת ההסדר כי כפיצוי לקבוצה, תינתן לכל נכה, אשר יציג תעודת נכה בכניסה למוזיאון, הנחה בגובה דמי החניה. תוקף הסכמה זו הינו 7 שנים מיום מתן פסק הדין הסופי – כמניין השנים הנתבעות.

  למודעה>>
 • לאה הראל נגד שטראוס מחלבות בע"מ (שטראוס בריאות בע"מ)‏תצ (חי') 1169-07‏ ‏ | תאריך פרסום: 10.9.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, אשר מייצרת מעדני יוגורט, מציגה את מוצריה כמוצרים בעלי תו תקן ישראלי, אף שאין הם עומדים בדרישות התקנים הנוגעים למוצריה והתנהגות זו עולה כדי הטעיה. לטענת המבקשת על סימון המוצרים חל תקן ישראלי רשמי מספר 285, אשר סעיף 107.4 שלו קובע כי התכולה תסומן ביחידות נפח, היינו מ"ל, וכי המשיבות סימנו את המוצרים ביחידות משקל של גרמים. טענה נוספת הינה שסעיף 202 לתקן קובע הוראות שלפיהן יש לארוז ולשווק את המוצרים באריזות שתכולתן ביחידות נפח קבועות וכי המשיבות לא עשו כן.

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתרום מוצרים המיוצרים ומשווקים על ידיה, שמחירם הכולל לצרכן מסתכם בסך של 5,700,000 ש"ח, וכן תתרום אריזות שי שמחירן לצרכן מסתכם בסכום כולל של 300,000 ש"ח. התרומה תינתן במהלך תקופה שלא תעלה על 60 חודשים מהמועד הקובע וחלוקת המוצרים לעמותות שייבחרו על ידי ביהמ"ש תתבצע באמצעות המערך הלוגיסטי של אירגוני הגג "לתת" ו/או "לקט ישראל".

  למודעה>>
 • ונדר נגד מפעל הפיסת.צ. 35561-11-10 | תאריך פרסום: 7.9.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא פירסמה כנדרש את סיכויי הזכייה בהגרלת "123 משולב" ובכך הפרה את הדין שההגרלה תיערך באופן שקוף ושוויוני ושסיכויי הזכייה עבור כל אחד מצירופי המספרים הנבחרים על ידי המשתתפים יהיה שווה.

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תבטל, תשנה או תחליף את הגרלת "123 משולב" עד 9 חודשים מהמועד הקובע, כך שלאחר השינוי לא תתקיים הגרלת "123 משולב" בעלת מדרג פרס שבה לצירופי מספרים שונים יהיו תוחלות זכייה שונות. כמו כן בתוך 90 ימים מהמועד הקובע המשיבה תגדיל, לפרק זמן קצוב, את הפרסים המחולקים בהגרלת "123" ו-"123 משולב", בדרך של הגדלת מכפיל הפרס בכל אחת ממדרגות הפרס בהגרלות אלה. המשיבה תקיים את ההגרלות המיוחדות לתקופה של ארבעה שבועות או עד לחלוקת שווי ההטבה בסך כ- 780,000 ₪, לפי המוקדם מביניהם. החל מועד השינוי, תופסק מכירת כרטיסי הגרלה "123 משולב" במתכונתם הנוכחית. 

  למודעה>>למודעה>>
 • חנוך כהן נגד מועצה מקומית מבשרת ציוןתמ (י-ם) 305/09 | תאריך פרסום: 2.9.2014 | מחוזי ירושלים

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה חרגה מהוראות "חוקי ההקפאה", בכך שהוסיפה לבסיס המס את תוספות הארנונה שאושרו לה בשנים 1994, 2001, 2004, 2005 ו-2008 על פי סעיף 11 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעד התקציב), התשנ"ג-1992 ו"שרשרה" תוספות אלה לבסיס המס הקובע גם בשנים הבאות; (ב) תעריפי הארנונה לשנת 1998 הועלו בניגוד לדין; (ג) המשיבה הצמידה שלא כדין את התשלומים ששולמו לה במסגרת הסדר תשלומים, ע"פ הוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980.

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה הזכאית בדרך של הקמה של מבני ציבור בסכום שלא יפחת מ-13 מיליון ₪. מאחר שמזה שנים המשיבה חתומה על הסדרי הבראה לצמצום גירעונה המצטבר (האחרון שבהם נחתם בשנת 2013) ואף מונה לה חשב מלווה, תשלום הפיצוי בעין יתאפשר רק בפריסתו על פני שנים רבות. על כן הוסכם, כי תשלום הפיצוי בדרך של מבני ציבור, עדיף על פני פריסת סכום הפיצוי הפרטני על פני מספר שנים.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD