דצמבר 2013

 • מאיר נפתלי יונגרייז נגד אקסטרא פלסטיק בע"מת"צ 49055-06-12 | תאריך פרסום: 31.12.2013 | המחלקה הכלכלית - מחוזי בתל אביב

  התובענה הוגשה בטענה שחברת אקסטרא פלסטיק בע"מ פרסמה מידע מטעה בדוחות הכספיים שהגישה תוך דיווח שגוי של סעיף המזומנים וסעיף ההלוואות.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הקבוצה המיוצגת תכלול את כל מי שרכש אגרות חוב של החברה החל מיום 25.08.2011, יום פרסום הדו"ח, ועד ליום 27.03.2012. על פי ההסדר הנתבעת תשלם סכום של 1,250,000 ש"ח לקבוצה המיוצגת כך שכל חבר בקבוצה יהא זכאי לתשלום בשיעור מוערך של 56.76% מההפרש שבין מחיר רכישת האג"ח בתקופה הקובעת לבין 40 אגורות (מחיר האג"ח לאחר הגילוי).

  למודעה>>
 • מיכל צוק נגד חוגלה קימברלי שווק בע"מ וסנו מפעלי ברונוס בע"מת"צ 51891-05-10 | תאריך פרסום: 26.12.2013 | מחוזי בתל אביב

  התובענה הוגשה בטענה כי תכונותיהן של שקיות הפלסטיק המשווקות על ידי המשיבות, אשר מיוצרות בטכנולוגיית ה- OXO, ואשר לגבי אריזותן צוין כי הן אריזות מתכלות וידידותיות לסביבה, אינן עומדות בתנאי הכיתוב המופיע על גבי האריזה ובפרסומי הנתבעות.
  בהסדר הפשרה נקבע כי בתוך 135 ימים לאחר אישור הסדר הפשרה ישונו אריזות השקיות כך שבכותרת האריזות יצוין "שקיות OXO" או "שקיות בטכנולוגיית OXO". כמו כן, ישונה הכיתוב שהופיע על גבי אריזות השקיות ומלבד ההסבר שהוסכם לגביו לא יכללו האריזות מלל נוסף, הנוגע לטכנולוגיית האוקסו. בנוסף, על גבי האריזות לא יופיע סמל המחזור, לא ייכתב שהן מתכלות, "ידידותיות לסביבה", "ירוקות", אקולוגיות, degradable, OXO-biodegradable או biodegradable וכן לא יופיע ציור של פירמידה עם כיתוב דומה. שינוי זה מתייחס אך ורק לשקיות שטרם שווקו על ידי החברות לגופים השונים במסגרתם נמכרות השקיות. בנוסף, הוסכם כי המשיבות יתרמו בחלקים שווים סכום כולל של 300,000 ש"ח לארגון קרן קיימת לישראל ולפעילות חינוכית-מעשית להגברת המודעות לתכנים מתחום האקולוגיה, באופן שווה. עוד הוסכם כי חוגלה תעניק הטבה בשווי של 150,000 ש"ח לצרכני השקיות כך שלאריזות "שקיות סנדוויצ'ון" של חולגה יצורפו "שקיות ריצ'רצ" של חוגלה, בשווי 20% ממחיר האריזה לצרכן וכן לאריזות "שקיות אשפה" של חוגלה יצורפו "שקיות אשפה חזקות" של חוגלה בשווי 20% ממחיר האריזה לצרכן. כמו כן, תעניק סנו הטבה בשווי 150,000 ש"ח המיועדת לצרכני השקיות באמצעות הנחה לצרכן במחיר שקיות המזון ושקיות האשפה של סנו, בשיעור 20% מהמחיר הממוצע הסטורנקס.

  למודעה>>
 • בימרו ואח' נגד מעוף משאבי אנוש (מקבוצת מעוף) בע"מת"צ 27593-07-12 | תאריך פרסום: 18.12.2013 | בית הדין האזורי לענייני עבודה בחיפה

  התובענה הוגשה בטענה כי המשיבה נקטה בשיטת חישוב שגויה של מספר דקות העבודה לתשלום בשעת העבודה האחרונה.
  בהסדר הפשרה נקבע כי חשב שכר, נציג הסתדרות העובדים הלאומית, יבצע בדיקת זכאות של עובדי המשיבה להפרשי שכר בגין חישוב חלקיות השעה האחרונה, כמפורט בהסכם הקיבוצי מיום 22.04.2013. הבודק יבחן את תשלומי השכר של עובדי המשיבה ודו"חות נוכחות ממעסיקים בפועל לגבי השעות שבהן בוצעה עבודתם וזאת לגבי עובדים אשר הועסקו על ידי המשיבה בשלוש השנים האחרונות. במעסיקים בפועל בהם יתברר כי נפלו טעויות בחישוב תשלום השכר של שני עובדים או יותר, יערוך הבודק בדיקה נוספת, אקראית, לגבי ארבע שנים נוספות. בהסדר נקבע כי חברי הקבוצה הם כל עובדי המשיבה בהווה ובשבע השנים הקודמות ליום אישור הסכם הפשרה אשר נמצא על ידי בודק ממונה כי חלה טעות בחישוב שכר העבודה השעתי שלהם כאמור.

  למודעה>>
 • יוסף חי אלמסי נגד בנק לאומי לישראל בע"מת"צ 4126-05-10 | תאריך פרסום: 18.12.2013 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בטענה כי מר בועז יונה משך מקופתה של חפציבה חופים בע"מ עשרות מיליוני שקלים ובמטרה להסתיר זאת מציבור בעלי האג"ח של החברה, לווה יונה מהבנק כספים באמצעות חברה בבעלותו, ימים ספורים לקראת סוף הרבעון הקלנדרי, והעמידם למראית עין בלבד בחשבון סגור ומשועבד אצל חפציבה חופים למשך ימים אחדים, עד לחלוף המועד הקובע לדיווח חשבונאי. המהלך הפיננסי האמור חזר על עצמו במשך שלושה רבעונים עוקבים והוא שאיפשר את המשך המסחר באג"ח של חפציבה חופים בשוק המשני וכן איפשר גיוס הון ראשוני נוסף לחפציבה חופים. לטענת המבקש באישור ההלוואות האמורות על ידי הבנק, נתן הוא יד למהלך הפיננסי האמור ובכך איפשר הבנק את מצגי השווא הנטענים בדוחותיה הכספיים של חפציבה חופים.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הקבוצה המיוצגת תכלול את כל מי שהחזיק או מחזיק אג"ח א' של חפציבה חופים ו\או בזכויות מכוחן. על פי ההסדר הבנק ישלם לתובעים המיוצגים סך כולל של 11,500,000 ש"ח, סכום הכולל גם את שכר הטרחה של ב"כ התובעים ואת הגמול לתובע, אשר יופקד בידי נאמנים ויחולק על ידם מבלי שהפרטים בקבוצה יצטרכו לנקוט צעד יזום לשם כך באמצעות הבורסה לניירות ערך בתל אביב. חלקו של כל תובע זכאי בסכום הפשרה יחושב פרו ראטה על פי היחס בין היקף אחזקתו לבין היקף אחזקתם של כלל התובעים הזכאים. עוד נקבע כי במידה ותוגש תובענה נוספת בגין עילה זו בתוך 18 חודשים ממועד חתימת הסדר הפשרה יוחזקו 3 מיליון ש"ח מתוך סכום הפשרה בחשבון נאמנות.

  למודעה>>
 • חיים מדיון נגד חברת א.ב.א ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מת"צ 12160-03-12 | תאריך פרסום: 09.12.2013 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בטענה כי חברת ויקטורי לא הציגה את המידע הפרסומי לפי הגודל המינימאלי הנדרש בתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), התשנ"ה-1995, בפירסומיה בעיתונות ובאתר האינטרנט שלה.
  בהסדר הפשרה נקבע כי ההסדר יחול על כל לקוחותיה של חברת ויקטורי אשר פקדו את אחד מסניפי הרשת, אשר רכשו או ביקשו לרכוש את אחד משישה עשר המוצרים אשר היו כלולים במבצע, אך לא זכו לקבל את מחיר המבצע, וזאת בין המועדים 26.02.2012-29.02.2012. בהסדר הפשרה נקבע כי חברת ויקטורי תצא במבצע בכל סניפי הרשת למשך שלושה חודשים בו תמכור את המוצרים שהינם מוצרי היסוד הנמכרים ביותר בסניפיה בהנחות על פי המפורט בהסדר הפשרה בשווי כולל של מיליון ש"ח. 

  למודעה>>
 • דבורה חזות נגד סנו מפעלי ברונוס בע"מ והחברה הדרומית לשיווק בע"מת"צ 944-08-11 | תאריך פרסום: 01.12.2013 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין טענת התובעת לפיהן מוצרי ניקוי מסוימים אשר נמכרו תחת המותג הפרטי של שופרסל, יוצרו למעשה על ידי החברה הדרומית שהינה חברת בת של סנו, כך שנגרם לה ולחברי הקבוצה, אשר העדיפו לקנות את מוצרי סנו, נזק כספי.
  בהסכם הפשרה נקבע כי ההסכם יחול על כל מי שרכש בין השנים 2004-2011 בחנויות השייכות לחברת שופרסל בהן נמכרים המותג הפרטי של שופרסל, אחד או יותר מבין מוצרי הניקוי המשווקים תחת המותג הפרטי של שופרסל, ומיוצרים על ידי החברה הדרומית במפעל של חברת סנו. בהתאם להסדר הפשרה נקבע כי החברה הדרומית תחל במבצע להוזלת מוצרי הניקוי הנמכרים על ידה ברשת חנויות "שופרסל" כך שסכום ההטבה הגלומה בו לחברי הקבוצה יסתכם בסך של 1 מיליון ש"ח. המבצע ייערך בכל חנויות רשת שופרסל בהן נמכרים מוצרי המותג הפרטי של שופרסל, ויימשך ככל הנדרש, ועד אשר תגיע עלותו לסך של 1 מיליון ש"ח.

  למודעה>>
 • סגל לוי ייזום ונכסים בע"מ נגד כור תעשיות בע"מ, חברת השקעות דיסקונט בע"מ ואי די בי חברה לפיתוח בע"מת"צ 43859-08-13 | תאריך פרסום: 01.12.2013 | מחוזי בתל אביב

  התובענה הוגשה בגין טענת עסקת מיזוג משולש הופכי בין כור, דסק"ש וחברת דסק"ש מיזוג 2013 בע"מ, חברה אשר הוקמה לצורך המיזוג בלבד. על פי עסקת המיזוג דסק"ש מיזוג תתמזג עם כור כך שדסק"ש מיזוג תתחסל וכור תיוותר החברה השורדת. במסגרת עסקת המיזוג תועברנה לדסק"ש כל מניות כור שאינן מוחזקות עדיין בידי דסק"ש. בתמורה יקבלו בעלי המניות הזכאים תשלום במזומן מתוך הנכסים של כור. טענת התובע הינה כי עסקת המיזוג המתוארת אינה חוקית ואף אינה הוגנת. עיקרן של טענות אלה נובעות מכך שתמורת עסקת המיזוג מקפחת את בעלי המניות הזכאית בכור בשני היבטים: הראשון מתייחס לחלוקת דיבידנד לדסק"ש והשני נוגע לתמורה שתשולם לבעלי המניות הזכאים במסגרת עסקת המיזוג שאינה משקפת, לדעת המבקשת, שווי הוגן של כור.
  בהסדר הפשרה נקבע כי בכפוף להשלמת עסקת המיזוג תציע דסק"ש לכל בעלי המניות הזכאים באופן שוויוני ובמועד הסמוך להשלמת עסקת המיזוג, אפשרות להצטרף להסדר אשר קובע כי לאחר קבלת תמורת המיזוג למניה ישולם על ידי חברי ההסדר לדסק"ש סך השווה לאותו חלק בתמורת המיזוג למניה המיוחס למכתשים ובתמורה לכך תעניק דסק"ש לחברי ההסדר זכות חוזית לקבל בעתיד מדסק"ש סכום משלים בגין כל מניית כור שהוחזקה על ידו כך שישקף את תוצאת החילוק והכל על פי שיטת החישוב שנקבעה בהסדר הפשרה.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD