נובמבר 2013

 • בוריס כהן נגד קל אוטו תחבורה 1994 בע"מת"א 1487/09 | תאריך פרסום: 26.11.2013 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעת גבתה תשלום עודף מלקוחותיה אשר שכרו באמצעותה כלי רכב. גביה זו נעשתה בגין "עלות הפרש הדלק בתוספת עמלת תדלוק" במצב בו בעת החזרת כלי הרכב מיכל הדלק היה חסר בהשוואה למצבו בעת קבלתו. כמו כן, נטען כי הנתבעת הפרה את התחייבויותה בהסכם ההשכרה הפרה יסודית בכך שגבתה סכומים הגבוהים בכ- 23% משנכתב בחוזה. מעשים אלה מקימים, לדעת התובע, עבירה של עשיית עושר ולא במשפט והתנהלות בחוסר תום לב . 
  בהסדר הפשרה נקבע כי הוא יחול על כל אדם שהחל מחודש פברואר 2002 שכר רכב של החברה ונדרש לשלם ו\או שילם לחברה תשלומים כלשהם בגין ו\או בקשר למילוי מיכל דלק. על פי הסדר הפשרה החברה תעניק לכל אחד מחברי הקבוצה שישכור מהחברה רכב לשימוש בישראל זכות לממש במשך 12 חודשים שובר הנחה בסכום של 40 ש"ח מהמחיר של יום ההשכרה הראשון. 

  למודעה>>
 • יוסף אריה גרייפנר נגד שופמיינד בע"מ וניופאן בע"מת"צ 51152-03-11 | תאריך פרסום: 24.11.2013 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין טענות הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, עשיית עושר ולא במשפט, העדר תום לב במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה, רשלנות, הפרת חובה חקוקה וזאת בשל טענת התובע על פרסום מטעה באשר למפרט מעבד המזון המשווק ומיוצר על ידי המשיבות. 
  הסדר ההסתלקות אושר על ידי בית המשפט ביום ה- 07.11.2013

  למודעה>>
 • מוטי יחזקאל ואחרים נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ3210-09-12 | תאריך פרסום: 17.11.2013 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בשל הטענה כי בזק חייבה את מנוייה לשירות תשתית האינטרנט עבור רישיונות שימוש בתוכנת אנטי וירוס המסופק על ידה מבלי שקיבלה את בקשתם או הסכמתם המפורשת לרכישת שירות אנטי וירוס זה.
  נקבע כי הסדר הפשרה יחול על כל לקוח של בזק אשר חויב על ידי בזק עבור רישיון אנטי וירוס מבלי שבזק קיבלה את בקשתו ו\או הסכמתו המפורשת להזמנת רישיון זה ועד למועד הגשת בקשת האישור לא קיבל החזר מלא. קבוצה זה מתחלקת לשתי קבוצות נפרדות אשר קבוצה אחת כוללת את מנויי בזק אשר בהתאם לנתונים המצויים בידי בזק הצטרפו למסלול האינטרנט המאובטח של בזק החל משנת 2007 ועד ליום 15.1.2011 והיה רשום על שמם יותר מרישיון אנטי וירוס אחד והחל ממועד כלשהו במהלך השנים 2009-2011 בזק החלה לחייבם עבור רישיונות האנטי וירוס שאינם נכללים במסלול האינטרנט המאובטח. הקבוצה השניה כוללת את מנויי בזק אשר עברו החל משנת 2007 ועד ליום 15.1.2011 ממסלול שירות האינטרנט המאובטח למסלול שירות תשתית אינטרנט אחר והחל ממועד כלשהו במהלך שנים 2009-2011 בזק החלה לחייבם עבור רישיונות האנטי וירוס שאינם כלולים במסגרת מסלול תשתית האינטאנט אליו עברו כאמור.
  בהסדר הפשרה נקבע כי בזק מתחייבת לתת לחברי הקבוצה חבילה של 100 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים ללא תשלום החל מאחד משני חשבונות הטלפון הראשונים שישלחו לאחר המועד הקובע וזאת ללא צורך בפניית הלקוח לבזק. היה ומי מחברי הקבוצה מנוי במועד הקובע לשירות הטלפוניה של בזק במסגרת חבילה חלופית הכוללת דקות שיחה יקבל מבזק באופן אוטומטי 100 דקות שיחה נוספות לחודש ללא תשלום. חברי קבוצת הזכאים שאינם מנויים לשירות הטלפוניה של בזק במועד הקובע יהיו זכאים להטבה בכפוף להצטרפותם לשירות הטלפוניה של בזק במידה ויצטרפו במהלך חודשיים מהמועד הקובע. על פי ההסדר לא יהיה באי מימוש ההטבה כדי לזכות בהטבה כספית אחרת.

  למודעה>>
 • טלי מעטו נגד ריאו נתניה ביח"ר לגלידה וממתקים בע"מת"צ 43757-06-12 | תאריך פרסום: 14.11.2013 | מחוזי בתל אביב

  התובענה הוגשה בגין טענת התובע כי הנתבעות (ריאו נתניה, גלידת אלסקה וגלידת קולורדו) הפרו את הוראות התקן הישראלי 327(1) ו- 1145 בכך ששיווקו יחידות בודדות של מוצרי גלידה ללא שעל גבי אריזות המוצרים צוין תאריך תפוגה.
  בהסדר הפשרה נקבע כי כל הנתבעות יסמנו את תאריך התפוגה על גבי כל מוצריהן הנמכרים שלא כחלק מאריזה כוללת בתוך 60 ימים מיום אישור ההסדר. כמו כן, הנתבעות מתחייבות להעניק הטבה לכלל חברי הקבוצה בדרך של הגדלת מוצרי הגלידה שלהן בשיעור של 25% מעבר לגודלם הסטנדרטים על פי המפורט בהסדר. ההטבה תינתן במהלך תקופת קיץ 2013 ועד לסוף שנת 2014 ככל שהסדר הפשרה יאושר במהלך אותה תקופה.

  למודעה>>
 • אהוד בן קמון נגד מי שבע - תאגיד הביוב לבאר שבע בע"מ ורכבת ישראל בע"מת"צ 48209-10-10 | תאריך פרסום: 14.11.2013 | מחוזי בבאר שבע

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי בתקופה שבין 17.10.2010 לבין ה-20.10.2010 או סמוך לתקופה זו נותקה ו\או שובשה אספקת המים לבתי התושבים בעיר. 
  בהסדר נקבע כי המשיבה 1 מתחייבת לבצע עבודות לשיפור תשתיות הצנרת בשכונות שנפגעו, בתוך תקופה של שנתיים מיום אישורו של הסדר הפשרה בעלות הנאמדת על 5,000,000 ש"ח. כחלק משיפורים אלה תבצע המשיבה 1 התקנה של מערכות מידע גיאורגפית ממוחשבת מתקדמת וכן תשתרג ותתקין מכשור חדש והכל על מנת להביא ליעול התפעול של מערכות המים והביוב אשר באחריות המשיבה 1 אשר תביא למניעת תקלות, לאיתור מהיר במקרה של תקלה ולשיפור הנדסי לטובת תושבי העיר בכלל ותושבי השכונות שנפגעו בפרט. עוד נקבע כי התובענה נגד המשיב 2 תדחה. 

  למודעה>>
 • אורי דש נגד פאואר קראד (2000) בע"מ וכרטיס אשראי לישראל בע"מת"צ 30892-08-12 | תאריך פרסום: 10.11.2013 | שלום תל אביב

  התובענה הוגשה בטענה כי הנתבעות מעגלות שלא כדין את סכומי ההחזרים המגיעים לחברי מועדון הלקוחות שהן מפעילות.
  בקשת ההסתלקות המוסכמת אושרה ביום ה- 27.10.2013 בבית המשפט ובה הוסכם כי התובע יסתלק מההליך בהתאם להתחייבות המשיבות כי תוך 30 יום יפעלו על מנת לשנות את מערכת ההחזרים שלהם כך שעיגול הסכומים נשוא התביעה יפסקו. כמו כן, המשיבות יתרמו תוך 30 יום מיום אישור הבקשה 30,000 ש"ח לאגודה למען כפר הילדים בכרמיאל.  

  למודעה>>
 • משה בלו נגד מכון קינן שפי בע"מ34801-05-12 | תאריך פרסום: 3.11.2013 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי קיימים כשלים וליקויים חמורים בהתנהלות המשיבה בתחום האבחון, מיון והשמת כוח אדם. על פי טענת התובע המשיבה מחתימה את הנבדקים על טפסים אחידים תוך כדי ניצולם לרעה בכך שהיא מעלימה מהם מידע חשוב ורלוונטי בדבר השימוש העסקי העתידי שהיא מתעתדת לעשות בנתונים אלו, העלמת זכותו של הנבדק לעיין ו\או לתקן ו\או למחוק את המידע לגבי הנבדק ועוד. 
  בהסדר הפשרה נקבע כי הוא יחול על כל אדם אשר עבר מבדקים במכון קינן שפי בע"מ במהלך 7 השנים שקדמו למועד הגשתה של בקשת האישור וכן כל אדם אשר תוצאות המבדקים שעבר במכון שמורים אצלה במאגר המידע. על פי ההסדר 
  המשיבה תשיב לנבדקים אשר במהלך התקופה מיום 1.1.2007 ושסיומה ביום אישור הסדר הפשרה קיומו בעניינם "שיחות משוב" סכום השווה ל-40% מהסכום שנגבה מהם בגין שיחת המשוב. בנוסף, המשיבה התחייבה להתאים את התנהלותה בכל הנוגע למידע השמור במאגרי מידע שבחזקתה להוראות הנחיית רשם מאגרי המידע ובנוסף תפעל בהתאם המפורט בהסדר לשמירת זכויותיהם של חברי הקבוצה ושל נבדקים עתידיים במידע כאמור והכל על מנת להגביר את שמירת הפרטיות בנתונים אלה. 

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD