נושאים אחרים

 • סגל-לוי ייזום ונכסים בע"מ נגד כור תעשיות בע"מ ואח'43859-08-13| תאריך: 2014 | מחוזי

  שאלה משפטית: האם יש לראות את המועצה הישראלית לצרכנות כרשות הפועלת בנושאים הקשורים בתובענות ייצוגיות בנושא ניירות ערך בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות?
  בית המשפט המחוזי קבע כי למרות שסעיף 2 לחוק המועצה הישראלית לצרכנות מאפשר למועצה להתעסק אף בנושאים הקשורים לניירות ערך, לגבי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות יש להעדיף פירוש שלא מאפשר למועצה להתערב בהסכמי פשרה בנושא ניירות ערך אלא רק בנושאים צרכניים גרידא. לגישת בית המשפט המחוקק הבחין בתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות בין נושאים צרכניים בפריט 1 לבין נושא ניירות ערך בפריט 5. לדעת בית המשפט האפשרות היחידה של המועצה להתערב בנושא זה היא כ"ידיד בית משפט" וזאת רק במצב חריג שייקבע על ידי בית המשפט. בהתאם לכך, וכיוון שהמועצה הישראלית לצרכנות אינה בעלת התמחות בנושא ניירות ערך וכן כיוון שהיועץ המשפטי לממשלה העלה טיעונים דומים לטיעוני המועצה דחה בית המשפט את התנגדות שהגישה המועצה כנגד הסדר הפשרה.

  לפסק דין>>
 • מינוף ויזמות בע"מ נגד דרך ארץ היווייז (1997) בע"מת"צ 47395-11-10| תאריך: 2013 | מחוזי מרכז

  שאלה משפטית: האם יש לקבוע כללים להעברת התרומות בתובענות ייצוגיות?
  בית המשפט ציין כי הפיצוי באמצעות תרומה מעלה שאלות חדשות, שיש להתחשב בהן טרם אישור הפיצוי לעמותות המוצעות. באמרת אגב הוסיף בית המשפט כי נחוץ פיקוח על העמותות הנתרמות. לגישתו יתכן ופתרון ראוי ואפשרי הוא בהקמת גוף מיוחד לצורך תובענות ייצוגיות, שיבחן את הצעות התרומה, את העמותות הנתרמות, את היכולת לפקח וימליץ לבית המשפט המלצות מתאימות. עוד ציין בית המשפט כי בהיעדר הסדר סטטוטורי נדמה כי המועצה הישראלית לצרכנות היא שצריכה ליטול על עצמה את המשימה הכבדה.

  לפסק דין>>
 • ד"ר תמר סבו נגד רשות שדות התעופה בישראלרעא 8479/02| תאריך: 2002 | עליון

  שאלה משפטית: האם יש לאשר את הסדר הפשרה שנקבע בין הצדדים ביוזמת בית המשפט, על אף שאינו עומד בקנה אחד עם הוראות סעיף 18 ו-19 לחוק התובענות הייצוגיות?
  בית המשפט, בדעת הרוב, קבע שיש לתת תוקף להסדר הפשרה בין צדדים. בית המשפט קבע שתכלית ההסדר החקיקתי בסעיפים 18 ו-19 לחוק, הינו למנוע היווצרות קנוניה בהליך הייצוגי, בין התובע המייצג את הקבוצה, לבין הנתבע, על חשבון יתר חברי הקבוצה. עם זאת נקבע, שאין מקום לחשש זה, עת הפשרה נעשית ביוזמתו של בית המשפט, וכאשר מדובר בערכאת הערעור.

  לפסק דין>>
 • לימור פופיק נגד פזגז בע"מרעא 2458/10| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: האם יש להשהות את הטיפול באישור הסדר הפשרה עד להחלפת התובע המייצג של חברי הקבוצה ? 
  במסגרת הסכם הפשרה, הסכימו הצדדים להחליף את התובע המייצג של הקבוצה. בית המשפט העליון קבע שאין מניעה לדון בבקשה לאישור ההסדר עוד בטרם הוחלף בפועל התובע המייצג בהליך. זאת מאחר וזהותו של התובע המייצג אינה בעלת משקל מכריע לצורך ההחלטה בדבר אישור תובענה ייצוגית או לחלופין לצורך אישורו של הסדר פשרה.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD