בנקאות

 • בנק מרכתיל דיסטונט בע"מ נגד מעונות עזרת ישראל-בני ברקרעא 4619/08| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: אימתי ייקבע כי הבנק הפר את הוראות סעיף 3 לחוק הבנקאות? 
  בית המשפט העליון קבע כי אין אפשרות סבירה כי התובע המייצג יצליח בתביעתו. זאת מכיוון שאי גילוי האפשרות לקבל הנחה על עמלה שנגבית מלקוחות הבנק, אינה מהווה הפרה של סעיף 3 לחוק הבנקאות. על כן נקבע שלא היה מקום לאשר את התובענה כייצוגית. 

  לפסק דין>>
 • בנק הפועלים בע"מ נגד יצחק פינקלשטייןרעא 2074/11| תאריך: 2011 | עליון

  השאלה המשפטית : האם יש לדחות על הסף את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בשל העובדה שלתובע הייצוגי אין עילת תביעה אישית? בית המשפט העליון דחה קבע כי בקשה לאישור תובענה ייצוגית תידחה על הסף רק במקרים חריגים וקיצוניים. זאת במיוחד כאשר הבקשה לסילוק על הסף נוגעת לקיומה של עילת תביעה אישית של התובע המייצג, שכן ניתן להחליפו בהתאם לחוק.

  לפסק דין>>
 • דוד שוב נגד בנק ירושליםעא 1349/05| תאריך: 2009 | עליון

  שאלה משפטית: מהו המועד להתיישנות הזכות להגיש תובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין תביעת התובעים התיישנה בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות. זאת מכיוון שעובר לכניסת החוק לתוקף לא ניתן היה להגיש תובענה ייצוגית בעילת התביעה שבגינה הגישו התובעים את תביעתם הנוכחית.

  לפסק דין>>
 • אביב שירותים משפטיים בע"מ נגד בנק הפועלים בע"מ, ההנהלה הראשיתעא 10262/05| תאריך: 2008 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד תאגיד בנקאי בעילות שמקורן אינו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח)? ; האם היעדר פנייה לגורם הנתבע, בטרם הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, עולה לכדי חוסר תום לב? ; האם שינוי התנהגות הנתבע לאחר הגשת הבקשה שומטת את הקרקע מהאפשרות לאשר תובענה ייצוגית?
  נקבע כי חוק תובענות ייצוגיות הרחיב את עילות התביעה אשר בגינן ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד תאגיד בנקאי. כמו כן נקבע כי אין חובה בפנייה מקדימה לנתבע טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בנוסף קבע בית המשפט כי אין בשינוי התנהגות הנתבע לאחר הגשת התביעה בכדי לאיין את האפשרות לאשר תובענה ייצוגית בעניין.

  לפסק דין>>
 • אירופה ישראל (מ.מ.ש) בע"מ נגד גדיש קרנות גמולים בע"מ ו-31 אחריםרע"א 04/ 9030| תאריך: 2007 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן לחייב נתבע להגיש כתב הגנה בטרם הכרעה בערעור שהוגש על החלטת אישור התובענה כייצוגית?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה ניתן לחייב את הנתבעת להגיש כתב הגנה עוד בטרם ההכרעה בשאלת אישור התובענה כייצוגית בערכאת הערעור.

  לפסק דין>>
 • אברהם גרינפלד נגד שמעון לסרע"א 9014/03| תאריך: 2006 | עליון

  שאלה משפטית: האם לבעלי המניות בחברה יש עילת תביעה אישית כנגד נושאי המשרה בחברה, כזו אשר בגינה ניתן להגיש תביעה ייצוגית?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין אין מקום לאשר תביעה ייצוגית הואיל ולתובע המייצג וליתר בעלי המניות בחברה אין עילת תביעה אישית כנגד נושאי המשרה בחברה. יש להגיש תביעה נגזרת.

  לפסק דין>>
 • גיל בר טרוים נגד בנק לאומי לישראל בע"מע"א 03/ 4065| תאריך: 2004 | עליון

  שאלה משפטית: האם דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשל הסכמת הנתבע להעניק את הסעד לחברי הקבוצה בטרם הכרעה בבקשה, מייתרת את זכות עורך הדין המייצג לקבל שכר טרחת עורך דין?
  סכום שכר הטרחה צריך לשקף את מידת תרומתו של עורך הדין להשגת ההסדר בין המפקח על הבנקים לבין הנתבע. במקרה הנדון, הגשת התובענה הייצוגית השפיעה על השגת ההסדר, אך נראה שלא הייתה הגורם היחידי לכך. על כן יש להכריע על בסיס הערכה בלבד.

  לפסק דין>>
 • טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נגד זת חברה לייעוץ כלכלי בע"מ ואח'רעא 1701/93| תאריך: 1993 | עליון

  שאלה משפטית: האם חברה ציבורית מפרה את חובת הדיווח כאשר היא אינה מדווחת לציבור, באופן מיידי, על קבלת היתר להפצת מוצריה בארצות הברית?
  בית המשפט קבע כי יש מקום לאשר את התובענה כייצוגית, בהתאם להוראות סעיף 54ב לחוק ניירות ערך שכן התובעת עמדה בתנאים לאישור התביעה כייצוגית. פסק הדין ניתן לפני כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות. 

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD