צרכנות

 • ורד בת אל קופילר אלקיים נגד glaxo SmithKline (Israel) Ltd'sבשא 1533/12| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש בקשה לאיחוד הליכים ייצוגיים דומים שהוגשו לבתי משפט שונים לבית המשפט העליון, בהתאם לתקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי?
  בית המשפט העליון קבע כי בקשה לאיחוד הליכים ייצוגיים אין להגיש לבית המשפט העליון, אלא לבית המשפט המחוזי הדן בבקשת האישור הראשונה שהוגשה. זאת בהתאם להוראת סעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות.

  לפסק דין>>
 • תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נגד נאוררעא 4779/12| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש חוות דעת מומחה וראיות נוספות שלא צורפו לבקשת האישור, במסגרת תשובת התובע לתגובת הנתבעת?
  בית המשפט העליון קבע שאין להתיר לתובע המייצג להגיש ראיות שניתן היה להגישן במסגרת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, ללא אישור בית המשפט. על כן, נקבע שהמבקש רשאי להגיש בקשה לצירוף החומר הנוסף. השיקול העיקרי לדיון בבקשה זו יהיה האם התובע המייצג יכול היה להגיש את הראיות בצירוף לבקשת האישור. 

  לפסק הדין>>
 • גבי דאוס ו-12 נוספים נגד סיטיפס בע"מעא 4757/11| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: האם הבקשה לאישור תובענה ייצוגית לגדרן של סעיפים 1 או 6 לתוספת השנייה בחוק התובענות הייצוגיות, או שדינה להידחות על הסף?
  בית המשפט העליון קבע שיש לדחות על הסף את בקשת המבקשים מאחר והן הבקשה הראשונה שהגישו לבית המשפט והן הבקשה המתוקנת אינן חוסות תחת סעיפים 1 ו-6 לתוספת השנייה לחוק.

  לפסק דין>>
 • אליהו דבח נגד מירון דינרי עא 5503/11| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: מה דינה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שלא נרשמה כנדרש, כשלאחריה הוגשה בקשה נוספת לאישור תובענה ייצוגית באותו העניין? 
  בית המשפט העליון קבע כי תכלית הרישום בפנקס התובענות הייצוגית היא לתת ביטוי פומבי לבקשות האישור ולאפשר ריכוז ושיקוף של המידע לטובת הציבור. נקבע כי בקשה שלא נרשמה יוצרת שיקול חשוב בהקשר להפעלת סעיף 7(ב)(2) לחוק התובענות הייצוגיות. במקרה דנן, נקבע שהתובע המאוחר ייצג וינהל את עניינה של הקבוצה בדרך היעיליה ביותר, ולכן נמחקה הבקשה המוקדמת. 

  לפסק דין>>
 • טל פרחי נגד ונדום אופנה בע"מעא 7896/10| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: באילו נסיבות יושהה פרסומה של הודעה לפיה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית התקבלה?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה יש להורות על עיכוב פרסום ההודעה. כאשר שני הצדדים משיגים על החלטת הערכאה ראשונה בדבר אישור התובענה כייצוגית נראה כי ראוי לעכב את ביצוע הפרסום עד אשר יוכרעו הערעורים שהגישו הצדדים ויתברר היקף התובענה הייצוגית שיש לאשרה, אם בכלל.

  לפסק דין>>
 • סיני ליבל נגד נ.ד. יישום פתרונות פרקטיים בע"מעא 3022/08| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: מה דינה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה לאחר בקשת אישור אחרת באותו העניין?
  בית המשפט קבע כי בהתאם לסמכות בית המשפט לפי חוק תובענות ייצוגיות, רשאי בית המשפט למחוק אחת מהבקשות, וכן רשאי הוא להורות על צירוף או החלפה של מבקש והכל כדי שעניינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר.

  לפסק דין>>
 • עו"ד אילן גפני נגד עמותת אגודת בעלי מוניות התחנהעא 4696/08| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: האם תובענה ייצוגית בתחום הצרכנות מוגבלת לעילות מתוך חוק הגנת הצרכן בלבד?
  בית המשפט קבע כי ההפניה לחוק הגנת הצרכן במסגרת פריט 1 לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות באה על מנת לסייע בהגדרת המונח "עוסק", אך עילות התביעה אינן מוגבלות לעילות המפורטות בחוק הגנת הצרכן בלבד.

  לפסק דין>>
 • עו"ד יובל שטנדל נגד חברת בזק בינלאומי בע"מעא 458/06| תאריך: 2009 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניהול תובענה כייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת כאשר עילת התביעה הינה הטעיה צרכנית?
  נקבע כי על מנת להוכיח עילת הטעיה יש צורך להראות כי מתקיים קשר סיבתי בין הפרסום המטעה לבין רכישת השירות. על כן הליך של תובענה ייצוגית לא יביא בנסיבות העניין לייעול וקיצור ההליכים, מאחר והוא לא פוטר את התובעים הפוטנציאליים מהצורך להראות עבור כל אחד ואחד מהם בנפרד כי התקיים קשר סיבתי בין הפרסום המטעה לדרך התנהגותו ולנזק שנגרם לו בעקבות ההטעיה.

  לפסק דין>>
 • ענת בקר נגד סלקום ישראל בע"מעא 2505/05| תאריך: 2008 | עליון

  שאלה משפטית: האם הוראות חוק תובענות ייצוגיות חלות על תביעה ייצוגית שהוגשה לפני כניסת החוק לתוקף? בנוסף דן בית המשפט בשאלה האם הפרת החובה לנהוג כדין הינה למעשה הטעיה?
  בית המשפט פירש את הוראת החוק וקבע כי בנסיבות המקרה יש להחיל על המקרה את הוראות חוק תובענות ייצוגיות, הואיל והעניין היה תלוי ועומד בפני בית המשפט ביום כניסת החוק לתוקף. כמו כן נקבע כי מקום שבו פעל העוסק שלא כדין אולם יידע בדבר זה את לקוחותיו, אין מדובר בהטעיה אלא בפעולה שאינה כדין.

  לפסק דין>>
 • דני דנוש נגד chrysler corporationע"א 04/ 1509| תאריך: 2007 | עליון

  שאלה משפטית: האם הבקשה לאישור התובענה כייצוגית עומדת בתנאי החוק – אפשרות סבירה שהשאלות העולות מן התביעה יוכרעו לטובת הקבוצה?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה לא עולה כי התנאים המקדמיים לאישור תובענה כייצוגית מתקיימים. התובע המייצג לא הצליח להראות כי קיימת אפשרות סבירה שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה. כמו כן לא התערב בית המשפט בקביעת סכום ההוצאות לטובת הנתבעות (100,000 ש"ח).

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD