עמוד הבית > פסיקה כללית > הליכים מקדמיים

הליכים מקדמיים

 • יאיר צדקני נגד פלאפון תקשורת בע"מרעא 668/13| תאריך: 2013 | עליון

  שאלה משפטית: האם יש לאשר לתובע המייצג לתקן את הגדרת הקבוצה שבשמה הותר למבקש לנהל תובענה ייצוגית, כך שהיא לא תוגבל לתקופת ההתיישנות?
  בית המשפט העליון קבע כי כאשר נמנע המבקש להגדיר את הקבוצה המיוצגת בבקשת האישור ולציין מהי התקופה הרלוונטית לגביה יתקיים הדיון בתובענה הייצוגית, אין משמעות הדבר כי לא חלה על התביעה כל תקופת התיישנות. במקרים אלו, רשאי המשיב להניח כי על התביעה חולשת תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.

  לפסק דין>>
 • דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ נגד פתחי בשתאויבשא 8226/12| תאריך: 2013 | עליון

  השאלה המשפטית: האם יש לאשר את הבקשה לאיחוד הדיון, בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות בהתאם לתקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי או בהתאם לסעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות?
  בית המשפט קבע שככלל, יש לראות בסעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות, דרך המלך לאיחוד הליכים המתבררים לפי חוק זה. עם זאת, אין בסעיף 7(א) לחוק, בכדי לשלול באופן מוחלט את סמכות נשיא בית המשפט העליון, לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי. נקבע שכאשר מדובר במספר רב של בקשות אישור, יש לפנות בבקשה לאיחוד הליכים לבית המשפט העליון לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי. 

  לפסק דין>>
 • ורד בת אל קופילר אלקיים נגד Glaxo SmithKline (Israel) Ltd'sבשא 1533/12| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש בקשה לאיחוד הליכים ייצוגיים דומים שהוגשו לבתי משפט שונים לבית המשפט העליון, בהתאם לתקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי?
  בית המשפט העליון קבע כי בקשה לאיחוד הליכים ייצוגיים אין להגיש לבית המשפט העליון, אלא לבית המשפט המחוזי הדן בבקשת האישור הראשונה שהוגשה. זאת בהתאם להוראת סעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות.

   

  לפסק דין>>
 • תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נגד אופיר נאוררעא 4779/12| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש חוות דעת מומחה וראיות נוספות שלא צורפו לבקשת האישור, במסגרת תשובת התובע לתגובת הנתבעת?
  בית המשפט העליון קבע שאין להתיר לתובע המייצג להגיש ראיות שניתן היה להגישן במסגרת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, ללא אישור בית המשפט. על כן, נקבע שהמבקש יהיה רשאי להגיש בקשה לצירוף החומר הנוסף. השיקול העיקרי לדיון בבקשה זו יהיה האם התובע המייצג יכול היה להגיש את הראיות בצירוף לבקשת האישור.

  לפסק דין>>
 • שמואל אחימן נגד מפעל הפיסרעא 4076/11| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: האם זכאי המבקש לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון בערעור שעניינו בקשה לאישור תובענה ייצוגית?
  בית המשפט העליון קבע שסעיף 45(ד)(1) מעניק פטור מתשלום אגרה לבקשות לאישור או על תובענות ייצוגיות שאושרו אך הוא אינו חל בערכאת הערעור. 

  לפסק דין>>
 • אליהו דבח נגד מירון דינרי עא 5503/11| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: מה דינה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שלא נרשמה כנדרש, כשלאחריה הוגשה בקשה נוספת לאישור תובענה ייצוגית באותו העניין? 
  בית המשפט העליון קבע כי תכלית הרישום בפנקס התובענות הייצוגית היא לתת ביטוי פומבי לבקשות האישור ולאפשר ריכוז ושיקוף של המידע לטובת הציבור. נקבע כי בקשה שלא נרשמה יוצרת שיקול חשוב בהקשר להפעלת סעיף 7(ב)(2) לחוק התובענות הייצוגיות. במקרה דנן, נקבע שהתובע המאוחר ייצג וינהל את עניינה של הקבוצה בדרך היעיליה ביותר, ולכן נמחקה הבקשה המוקדמת. 

   

  לפסק דין>>
 • טל פרחי נגד ונדום אופנה בע"מעא 7896/10| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: באילו נסיבות יושהה פרסומה של הודעה לפיה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית התקבלה?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה יש להורות על עיכוב פרסום ההודעה. כאשר שני הצדדים משיגים על החלטת הערכאה ראשונה בדבר אישור התובענה כייצוגית נראה כי ראוי לעכב את ביצוע הפרסום עד אשר יוכרעו הערעורים שהגישו הצדדים ויתברר היקף התובענה הייצוגית שיש לאשרה, אם בכלל.

  לפסק דין>>
 • בנק הפועלים בע"מ נגד יצחק פינקלשטייןרעא 2074/11| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה כייצוגית במקרים שבהם התובע הייצוגי נעדר את עילת תביעה אישית?
  בית המשפט קבע כי בקשה לאישור תובענה ייצוגית תידחה על הסף רק במקרים חריגים וקיצוניים, בהם ברור על פני הדברים כי הבקשה הינה בקשת סרק. בפרט אמורים הדברים כאשר הטענות המועלות במסגרת הבקשה לסילוק על הסף נוגעות לקיומה של עילת תביעה אישית של התובע המייצג. מסעיף 8(ג)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, עולה כי ניתן לאשר תביעה ייצוגית אף אם לא הוכיח התובע המייצג כי עומדת לו עילת תביעה אישית. זאת, בכפוף להחלפת התובע המייצג ובכפוף לכך שהתביעה עומדת בתנאים המנויים בסעיף 8(א) לחוק. השלב המתאים לבירור הטענות הנוגעות לעילת התביעה של התובע המייצג הינו שלב הדיון בבקשת האישור ואין לדון בעניין זה במסגרת בקשות לדחיית התביעה על הסף.

  לפסק דין>>
 • תדיראן מוצרי צריכה בע"מ נגד אמיר שהי שאולרעא 2362/08| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: באילו נסיבות ניתן לעכב ביצועה של החלטת בית המשפט לאשר את התובענה כייצוגית ולהורות על פרסום הודעה בעניין לכל חברי הקבוצה המיוצגת?
  בית המשפט קבע כי ניתן להורות על עיכוב פרסומה של הודעה לפיה הבקשה לאישור תובענה כייצוגית התקבלה. נקבע כי בנסיבות המקרה יש להורות על עיכוב ביצוע הפרסום בין היתר בשל העובדה שגם התובע הגיש ערעור על החלטת בית המשפט.

  לפסק דין>>
 • קריסטל מכונות ומוצרי חשמל נגד ארתור פרנק ואח'רעא 8959/08| תאריך: 2009 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן לפצל את הדיון בבקשת אישור התביעה כייצוגית, בתביעה שהוגשה כנגד מספר רב של נתבעים אשר חלוקים בינם לבין עצמם בטענות ההגנה שהעלו?
  בית המשפט קבע כי ניתן לפצל את הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. עם זאת, יש לוודא כי השאלות המשותפות יתבררו במאוחד על מנת למנוע מצב של הכרעות סותרות. בנוסף קבע בית המשפט כי פיצול הדיון אינו משמש כנימוק להגשת מספר בקשות אישור נפרדות מן הנתבעים.
   

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD