הגדרת הקבוצה המיוצגת

  • חיים רזניק נגד שיתופי אגודה ארצית שיתופית להתיישבותעא 6887/03| תאריך: 2010 | עליון

    השאלה המשפטית:  האם יש לאשר תובענה כייצוגית מקום בו יש שוני מהותי במועדי התיישנות העילה בין חברי הקבוצה המיוצגת?
    בית המשפט קבע כי למרות שלא נדרש שכל השאלות המתעוררות בגדר התובענה הייצוגית תהיינה משותפות לחברי הקבוצה, שונוּת רבה מידי בין חברי הקבוצה עלולה להביא לאי התקיימותו של תנאי זה. כאשר בגדר התובענה הייצוגית או לאחריה יהיה צורך לקיים חקירה פרטנית בעניינו של כל אחד מחברי הקבוצה, הכוללת בירורים עובדתיים מורכבים, שמיעת עדים, הכרעות מהימנות וכדומה, כך שמבחינה מעשית מדובר בפיצול ההליך הייצוגי לסדרה של משפטים נפרדים, אין לאשר את התובענה הייצוגית. השיקולים אותם יש לשקול כאשר סוגיה של התיישנות מבחינה בין חברי הקבוצה אינם שונים במהותם מאלו שיש לשקול כאשר קיים נושא אחר המצריך בירור פרטני.

     

    לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD