עמוד הבית > התנאים לאישור בקשה לתובענה ייצוגית > עילות שבהן ניתן להגיש תובענה ייצוגית

עילות שבהן ניתן להגיש תובענה ייצוגית

 • עיריית תל אביב נגד חגי טיומקיןרעא 6340/07| תאריך: 2011 | עליון

  השאלה המשפטית: האם סעיף 9 לחוק תובענות ייצוגיות מחייב קיומו של קשר סיבתי בין בקשת אישור תביעה ייצוגית כנגד הרשות, לבין הפסקת הגבייה? האם ההגנה הקבועה לרשות בסעיף 9 לחוק חלה גם מקום בו הרשות פסקה מהגבייה ללא קשר לתביעה ייצוגית?
  בית המשפט קבע כי יש לפרש את הגנה הקבועה לרשות בסעיף 9 לחוק בהרחבה, כך שהיא אינה מחייבת קיומו של קשר סיבתי בין הגשת התובענה כייצוגית לבין הפסקת הגבייה. מקום בו הרשות חדלה מהגבייה תחול ההגנה הקבועה בסעיף 9 לחוק.

  לפסק דין>>
 • עו"ד אילן גפני נגד עמותת אגודת בעלי מוניות התחנהעא 4696/08| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: האם תובענה ייצוגית בתחום הצרכנות מוגבלת לעילות מתוך חוק הגנת הצרכן בלבד?
  בית המשפט קבע כי ההפניה לחוק הגנת הצרכן במסגרת פריט 1 לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות באה על מנת לסייע בהגדרת המונח "עוסק", אך עילות התביעה אינן מוגבלות לעילות המפורטות בחוק הגנת הצרכן בלבד.

  לפסק דין>>
 • בנק יהב לעובדי מדינה בע נגד ליאור שפירא ואחריםרעא 2598/08| תאריך: 2010 | עליון

  השאלה המשפטית: האם ניתן לאשר תובענה ייצוגית כנגד תאגיד בנקאי בגין העברת מידע מטעה וגביית עמלה שאינה כדין, מזוכים בתיקי הוצאה לפועל אשר ביקשו לברר את מצבם הפיננסי של החייבים להם (לקוחות הבנק)?
  נפסק כי יש לפרש את הביטוי "יחסי בנק-לקוח" בפריט 3 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות באופן רחב, כך שהוא יכלול גם עניינים הנוגעים ליחסי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל והבנק המעניק לו שירות וזאת על אף שהזוכים אינם לקוחות "קלאסיים" של הבנק.

  לפסק דין>>
 • מדינת ישראל נגד קו מחשבה בע"מרעא 729/04| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: הגבלים עסקיים – האם נתבע בגין ניצול צרכנים בעת היותו מונופולין יכול להתגונן בטענה כי המחירים שגבה נקבעו בתקנות?
  בית המשפט קיבל את טענת ההגנה של הנתבע וקבע כי כאשר המחוקק נוטל מגוף מסחרי את האפשרות לקבוע את מחיריו, יהיה הגוף פטור מאחריות לפי חוק ההגבלים העסקיים ובלבד שגבה את הסכום האמור בלבד בגין השירות שהעניק ללקוחותיו.

  לפסק דין>>
 • ליאורה ירדני נגד בנק הפועלים בע"מע"א 3690/07| תאריך: 2009 | עליון

  שאלה משפטית: האם התביעה התיישנה?
  בית המשפט קבע כי האפשרות להגיש תובענה ייצוגית בנסיבות המקרה התיישנה, בהתאם להוראות חוק ההתיישנות וחוק תובענות ייצוגיות. כמו כן קבע בית המשפט כי לתובעת אין עילת תביעה אישית בשל שזו התיישנה.

  לפסק דין>>
 • ענת בקר נגד סלקום ישראל בע"מעא 2505/06| תאריך: 2008 | עליון

  שאלה משפטית: האם הוראות חוק תובענות ייצוגיות חלות על תביעה ייצוגית שהוגשה לפני כניסת החוק לתוקף? בנוסף דן בית המשפט בשאלה האם הפרת החובה לנהוג כדין הינה למעשה הטעיה?
  בית המשפט פירש את הוראת החוק וקבע כי בנסיבות המקרה יש להחיל על המקרה את הוראות חוק תובענות ייצוגיות, הואיל והעניין היה תלוי ועומד בפני בית המשפט ביום כניסת החוק לתוקף. כמו כן נקבע כי מקום שבו פעל העוסק שלא כדין אולם יידע בדבר זה את לקוחותיו, אין מדובר בהטעיה אלא בפעולה שאינה כדין.

  לפסק דין>>
 • דליה אזוב נגד עיריית ירושליםע"א 3613/97| תאריך: 2002 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד המדינה או רשות מקומית, בגין עילת תביעה מכוח חוק הגנת הצרכן?
  בית המשפט קבע כי לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד המדינה או רשות מקומית בגין עילת תביעה שמקורה בחוק הגנת הצרכן. זאת מכיוון שבנסיבות העניין הרשות אינה "עוסק" כהגדרת המונח בחוק. כמו כן נקבע כי לא ניתן לתקוף, באמצעות תובענה ייצוגית, את חוקיותו של הסדר חוקי קיים. פסק הדין ניתן לפני כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות.

  לפסק דין>>
 • שלום ארד נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מרע"א 2837/98| תאריך: 2000 | עליון

  שאלה משפטית: האם התנהגות המשיבה עולה לכדי הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן בשל שלא פרסמה ברשומות את תעריפי הריבית שהיא גובה מלקחותיה?
  בית המשפט קבע כי אי פרסום הריבית שנגבתה על ידי הנתבעת אינו עולה לכדי פגם מהותי הפוגע בסמכותה לעשות כן. לכן אין מקום להורות על ביטול הגבייה ומכאן שאין להורות על השבת סכומי הריבית שנגבו. פסק הדין ניתן לפני כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות.

  לפסק דין>>
 • בזק- החברה הישראלית לתקשורת נגד עיזבון המנוח אליהו גת ז"לרע"א 6567/97| תאריך: 1998 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד נתבע הגובה תעריפיו בהתאם להוראות החוק?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד הנתבע. הסיבה לכך היא שעניינה של התובענה הינו אופן חישוב תעריפי הנתבע, הקבועים בחוק. פסק הדין ניתן לפני כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD