חקיקה בנושאים אחרים

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981

  חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 נחקק בשנת 1981. החוק נחקק על מנת לצמצם את פערי הכוחות בין הצרכנים במשק הישראלי לבין העוסקים הגדולים ועל מנת לקדם תחרות הוגנת בין העוסקים השונים בשוק. החוק אוסר על הטעיית צרכנים ועל ניצול מצוקתם, המהווים על פי החוק, עוולה אזרחית ועבירה פלילית. בכדי להתמודד עם תופעה זו, מטיל החוק חובת גילוי על העוסק וקובע הוראות מיוחדות לעסקאות אשראי ועסקאות בתשלומים. לצורך פיקוח ואכיפת הוראות החוק, נדרש מינויו של ממונה על הגנת הצרכן והסחר החופשי. לבסוף, קובע החוק שורה של תרופות וסנקציות על הפרת הוראותיו. 

  קישור לחוק>>

 • חוק המועצה הישראלית לצרכנות, תשס"ח- 2008

  חוק המועצה הישראלית לצרכנות, תשס"ח-2008 נחקק בשנת 2008. החוק מגדיר את סמכויות ותפקידי המועצה הישראלית לצרכנות. כמו כן החוק קובע כי למועצה הסמכות להגיש תובענה ייצוגית עצמאית בעניינים הנוגעים לצרכנות. 

  קישור  לחוק>>

 • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988

  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 נחקק בשנת 1988. החוק אוסר על אפליה בעבודה על רקע טעמים פסולים וקובע את התנאים להגשת תביעה כנגד מעביד בגין אפליה בעבודה ואת הסעדים הנלווים לכך. החוק מקנה לבית הדין לעבודה, סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות החוק וקובע למי מוקנית זכות התביעה במסגרתו. לצורך פיקוח ואכיפת הוראות החוק, דורש החוק למנות מפקחים ומקים את נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. 

  קישור  לחוק>> 

 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

  חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996 נחקק בשנת 1996. החוק מעגן את הזכות לשכר שווה של עובדת ועובד, המועסקים אצל אותו מעביד, באותו מקום עבודה ומבצעים עבודה שוות ערך.   

  קישור לחוק>>

 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998

  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשמ"ו- 1998 נחקק בשנת 1998. החוק קובע את זכותו של אדם עם מוגבלות, להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, לרבות בתחום התעסוקה, החינוך, התחבורה והשירות הציבורי. לצורך אכיפתו הקים החוק את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והקנה לה סמכויות חקירה וענישה. 

  קישור לחוק>> 

 • תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), תשס"ג- 2003

  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), תשס"ג-2003 הותקנו בשנת 2003. התקנות קובעות תנאים להפעלתם של אוטובוסים, כלי טיס וכלי שיט, כך שיהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות.  

  קישור לתקנות>>

 • חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט- 1979

  חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט- 1979 נחקק בשנת 1979. החוק קובע את חובת ההשבה בדין הישראלי ומגדיר מתי רשאי בית המשפט לפטור את הזוכה מחובת השבה זו. 

  קישור לחוק>> 

 • חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988

  קישור לחוק >>

 • חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981

  קישור לחוק >>

 • חוק החברות, תשנ"ט-1999

  קישור לחוק >>

1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD