עמוד הבית > התנאים לאישור בקשה לתובענה ייצוגית > מי רשאי להגיש תובענה ייצוגית?

מי רשאי להגיש תובענה ייצוגית?

 • בנק הפועלים בע"מ נגד יצחק פינקלשטייןרעא 2074/11| תאריך: 2011 | עליון

  השאלה המשפטית : האם יש לדחות על הסף את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בשל העובדה שלתובע הייצוגי אין עילת תביעה אישית? בית המשפט העליון דחה קבע כי בקשה לאישור תובענה ייצוגית תידחה על הסף רק במקרים חריגים וקיצוניים. זאת במיוחד כאשר הבקשה לסילוק על הסף נוגעת לקיומה של עילת תביעה אישית של התובע המייצג, שכן ניתן להחליפו בהתאם לחוק.

  לפסק דין>>
 • לידיה רחמן נוני נגד בנק לאומי לישראל בע"מעא 9590/05| תאריך: 2007 | עליון

  שאלה משפטית: באילו נסיבות יורה בית המשפט על דחיית בקשה לאישור תובענה כייצוגית, מחמת העדר עילת תביעה אישית?
  בית המשפט קבע כי לאור סמכותו של בית המשפט להורות על החלפת תובע מייצג, כאשר זה נעדר עילת תביעה אישית, אין לדחות את הבקשה על בסיס העדרה של עילת תביעה אישית. כמו כן קבע בית המשפט, כי חוק תובענות ייצוגיות הרחיב את עילות התביעה מכוחן ניתן לאשר תובענה ייצוגית נגד תאגיד בנקאי.

  לפסק דין>>
 • אברהם גרינפלד נגד שמעון לסרע"א 9014/03| תאריך: 2006 | עליון

  שאלה משפטית: האם לבעלי המניות בחברה יש עילת תביעה אישית כנגד נושאי המשרה בחברה, כזו אשר בגינה ניתן להגיש תביעה ייצוגית?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין אין מקום לאשר תביעה ייצוגית הואיל ולתובע המייצג וליתר בעלי המניות בחברה אין עילת תביעה אישית כנגד נושאי המשרה בחברה. יש להגיש תביעה נגזרת.

  לפסק דין>>
 • עיריית רמלה נגד מרכז סליקה בנקאית בע"מע"א 1644/04| תאריך: 2005 | עליון

  שאלה משפטית: האם רשות מקומית יכולה להגיש תובענה ייצוגית בשם עצמה וגופים נוספים אחרים כנגד חברה פרטית?
  בית המשפט העליון קבע, בדעת רוב, כי אין בחוק הסמכה המאפשרת לרשות מקומית להגיש תובענה ייצוגית בשמם של גופים אחרים, שאינם תושביה. יחד עם זאת, אין מניעה שרשות מקומית תגיש תביעה יצוגית בשם תושביה.

  לפסק דין>>
 • יוסף ברזני נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מדנ"א 01/ 5712| תאריך: 2003 | עליון

  שאלה משפטית: כיצד יש לפרש את התנאי בדבר עילת תביעה אישית - האם מי שלא הוטעה מפרסום מטעה אך רכש את המוצר שפורסם רשאי להיות תובע ייצוגי?
  בית המשפט קבע כי עילת ההטעיה הינה עוולה נזיקית ולכן עליה לעמוד בהוראות הרלוונטיות בפקודת הנזיקין, לרבות דרישת קשר סיבתי בין הפרסום המטעה לבין הנזק שנגרם מרכישת השירות. לכן, תובע אשר הודה כי לא נחשף לפרסום המטעה, אינו בעל עילת תביעה אישית ולכן אינו יכול להגיש תובענה ייצוגית בעניין זה.

  לפסק דין>>
 • פרנקישה פלצאינדו סטרי מרקלה ושות' נגד אורל רבינוביץ ו-3 אח'עא 76/69| תאריך: 1969 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש תביעה ייצוגית לסעד כספי מכוח תקנה 29 לתקנות סדר דין אזרחי?
  בית המשפט העניק פרשנות מצמצמת לתקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי. נקבע שלשם הגשת תובענה ייצוגית לפי תקנה 29, יש שהסעד המבוקש על ידי כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת יהיה זהה. על כן נפסק כי בשל העובדה שבתובענה נדרשו פיצויים, אין מקום לאשרה כייצוגית. פסק הדין ניתן לפני כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD