עמוד הבית > פסיקה כללית > תחולת חוק תובענות ייצוגיות

תחולת חוק תובענות ייצוגיות

 • גרמן ישייב נגד הסתדרות העובדים הכללית החדשהע"ע 53348-01-12| תאריך: 2013 | בית הדין הארצי לעבודה

  שאלה משפטית: האם יש מקום לאישורה של תובענה ייצוגית כאשר חלים על יחסי הצדדים הסכם קיבוצי, וזאת חרף הוראתו של סעיף 10(3) לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006?
  בית הדין הארצי לעבודה קבע כי לאחר חתימתו של הסכם האכיפה, אין מקום לסטות מהוראתו המפורשת של החוק, ואין מקום לאישורה של התובענה הייצוגית. בית הדין ציין כי אומנם בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין המסייגים את הוראת סעיף 10(3) לתוספת השנייה, זאת נוכח העובדה שהסכמים קיבוציים הפכו אות מתה ועל כן התירו לעובדים לפעול למימוש זכויותיהם באמצעות כלי התובענה הייצוגית. עם זאת, לדעת בית הדין, הסכם האכיפה מהווה נקודת מפנה של ממש במידת מעורבותה של ההסתדרות בהגנה ובאכיפת זכויותיהם של העובדים בענף השמירה והאבטחה. לדעת בית הדין, לאחר החתימה על הסכם האכיפה ראוי לחזור אל ההגיון הבסיסי העומד בבסיסו של סעיף 10(3) לתוספת השנייה לחוק והוא מתן האפשרות לארגוני העובדים לפעול בשימור יחסי העבודה הקיבוציים מול ארגוני המעסיקים.

  לפסק דין>>
 • איתמר מחלב- רואה חשבון- חברה בפירוק מרצון נגד מדינת ישראל -רשות המיסים בישראלעא 4345/10| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: האם התובע המייצג ביסס בבקשת האישור עילת תביעה הנכללת בתוספת השנייה לחוק?
  בית המשפט העליון קבע שעילת התביעה אינה נכללת בתוספת השנייה לחוק, המהווה רשימה סגורה, ועל כן אין מקום לאשר את התובענה כייצוגית. בית המשפט קבע כי תביעה לפי פריט 11 לתוספת השנייה, חייבת לעמוד בשני תנאים: הדרישה לקיום הגבייה על ידי הרשות, והדרישה כי גבייה זו תעשה שלא כדין. 

  לפסק דין>>
 • שני כהן נגד יו"ר הכנסתבג"צ 2171/06| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: האם יש לבטל סעיפים מסוימים בחוק תובענות ייצוגיות, המטילים מגבלות על האפשרות להגיש תובענות ייצוגיות כנגד המדינה, בשל היותם פוגעים באופן בלתי חוקתי בזכויות יסוד?
  בג"ץ קבע כי הגבלת האפשרות לתבוע בדרך של תובענה ייצוגית את רשויות המדינה ותחימת גבולות פרישתו ותחולתו של החוק לכדי מידותיו הנוכחיות, אינן פוגעות בזכות הגישה לערכאות פגיעה שאינה עומדת במבחני החוקיות. כמו כן נקבע כי בהליך החקיקה של החוק לא נפלו פגמים "היורדים לשורש ההליך" ומחייבים הצהרה על בטלותו.

  לפסק דין>>
 • דוד שוב נגד בנק ירושליםעא 1349/05| תאריך: 2009 | עליון

  שאלה משפטית: מהו המועד להתיישנות הזכות להגיש תובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין תביעת התובעים התיישנה בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות. זאת מכיוון שעובר לכניסת החוק לתוקף לא ניתן היה להגיש תובענה ייצוגית בעילת התביעה שבגינה הגישו התובעים את תביעתם הנוכחית.

  לפסק דין>>
 • דוד שוב נגד בנק ירושליםעא 1349/05| תאריך: 2009 | עליון

  שאלה משפטית: מהו המועד להתיישנות עילת תביעה אשר הוגשה בגינה בעבר בקשה לאישור תובענה כייצוגית שנדחתה?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה עילת התביעה של התובע הייצוגי התיישנה. שאלת ההתיישנות היא כפולה: התיישנות העילה והתיישנות האפשרות להגיש תובענה ייצוגית בגינה. העילה עצמה מתיישנת לפי חוק ההתיישנות, ואילו הרשות להגיש תובענה מתיישנת לפי חוק תובענות ייצוגיות. מכיוון שהאפשרות להגיש תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות התיישנה, אין מקום לאשר את התביעה כייצוגית.

  לפסק דין>>
 • ענת בקר נגד סלקום ישראל בע"מעא 2505/06| תאריך: 2008 | עליון

  שאלה משפטית: האם הוראות חוק תובענות ייצוגיות חלות על תביעה ייצוגית שהוגשה לפני כניסת החוק לתוקף? בנוסף דן בית המשפט בשאלה האם הפרת החובה לנהוג כדין הינה למעשה הטעיה?
  בית המשפט פירש את הוראת החוק וקבע כי בנסיבות המקרה יש להחיל על המקרה את הוראות חוק תובענות ייצוגיות, הואיל והעניין היה תלוי ועומד בפני בית המשפט ביום כניסת החוק לתוקף. כמו כן נקבע כי מקום שבו פעל העוסק שלא כדין אולם יידע בדבר זה את לקוחותיו, אין מדובר בהטעיה אלא בפעולה שאינה כדין.

  לפסק דין>>
 • אביב שירותים משפטיים בע נגד בנק הפועלים בעעא 10262/05| תאריך: 2008 | עליון

  שאלה משפטית: האם חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 חל על תובענות ייצוגיות שהוגשו לפני כניסתו לתוקף של החוק; האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד בנק בעילות שמקורן אינו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981?
  בית המשפט העליון קבע כי חוק תובענות ייצוגיות חל על הליכים אשר הוגשו לבתי המשפט בטרם כניסת החוק לתוקף. כמו כן נקבע כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד בנק בגין עילות תביעה שאינן מכוח חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981 וזאת לאור ההוראה המרחיבה הקבועה בפריט 1 לתוספת השנייה לחוק.

  לפסק דין>>
 • אלינה חיפמן נגד עידוד בע"מ חברה למתן הלוואותעא 6541/04| תאריך: 2007 | עליון

  שאלה משפטית: מהי תקופת התיישנות לגבי בקשת אישור תובענה ייצוגית שלא התבססה על אחד מהסדרי החוק הספציפיים שקדמו לחוק התובענות הייצוגיות?
  בית המשפט קבע כי סעיף 45 לחוק תובענות ייצוגיות קובע הסדר התיישנות מיוחד. סעיף זה קובע כי בקשה לאישור תובענה ייצוגית שלא התבססה על אחד מהסדרי החוקים הספציפיים שקדמו לחוק החדש, יראו אותה לצורך התיישנות כאילו הוגשה ביום חקיקת החוק החדש, ומכאן שעילה שנתגבשה קודם לתאריך 12.3.99, התיישנה על פי הוראות סעיף זה, ולא ניתן להגיש בגינה תובענה ייצוגית.

  לפסק דין>>
 • אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ נגד אלסינט בע"מרע"א 00/ 7028| תאריך: 2006 | עליון

  שאלה משפטית: האם חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 חל על תובענות ייצוגיות שהוגשו לפני כניסתו לתוקף של החוק.
  בית המשפט פירש את הוראות סעיף 45 לחוק התובענות הייצוגיות וקבע כי חוק תובענות ייצוגיות הינו חוק בעל אופי דיוני ועל כן הוראותיו חלות על הליכים התלויים ועומדים בפני בתי המשפט ביום כניסתו לתוקף, אף אם הליכים אלו הוגשו בטרם כניסת החוק לתוקף.

  לפסק דין>>
 • מדינת ישראל נגד א.ש.ת ניהול פרוייקטים וכוח אדםרע"א 00/ 3126| תאריך: 2003 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד המדינה מכוח תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי?
  בית המשפט העניק פרשנות מצמצמת לתקנה 29. לפי פרשנות זו אין אפשרות לעשות שימוש בתקנה 29 לצורך הגשת תובענות ייצוגיות. האפשרות להגיש תובענות ייצוגיות מוגבלת לאותם עניינים אשר נקבע לגביהם הסדר חיובי מפורשות בחוקים הרלוונטיים.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD