עמוד הבית > מאמרים > מאמרים אקדמיים

מאמרים אקדמיים

 • סטיבן גולדשטין ויעל עפרון "התפתחות התובענה הייצוגית בישראל" עלי משפט 1, 27-48 (1999).

  מאמר זה הינו הרביעי בסדרת מאמרים בנושא. במאמר זה בוחנים המחברים את התפתחותו של מוסד התובענות הייצוגיות בשנים שקדמו לכתיבתו וסוקרים את ההשלכות הנובעות התפתחות זו. המחברים מצביעים על העדר אחידות במבנה החקיקה הנוגע לתובענות ייצוגיות בישראל וקוראים למחוקק להסדיר נושא זה בחקיקה. לטענתם, הסדרה כאמור תעודד עורכי דין ותובעים מייצגים להגיש תובענות ייצוגיות. 

  למאמר>>
 • סטיבן גולדשטיין "תביעת ייצוג קבוצתית מה ועל שום מה?" משפטים, ט (1979)

  מאמר זה נכתב בטרם חיקוקו של חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006. המאמר בוחן את האפשרות והכדאיות של פיתוח הליך "התובענה הייצוגית" בישראל תוך הצגת ההליך הייצוגי ויתרונותיו.
  המאמר סוקר את היקף הניסיון המשפטי של המשפט האמריקני, שבו התקבלה שיטת תביעות הייצוג הקבוצתיות עוד לפני שנים רבות, בייחוד בסדר הדין הפדראלי וכן את המשפט הישראלי הנוכחי בנושא תביעות קבוצתיות תוך שימת דגש על ניתוח הפסיקה ופירוש תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963. בהמשך, מציג המחבר מסקנות לגבי הכדאיות לפיתוח השיטה של תביעות ייצוג קבוצתיות בישראל ולבסוף מציג המלצה לתקן את המשפט הישראלי במגמה לפתח הליך דיוני מתאים לניהול משפטים על דרך ייצוג קבוצתי.

  למאמר>>
 • ישי לויט "תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך" הפרקליט, מ"ב, 365-483 (1995-1996)

  המאמר דן באפשרות להגיש תובענה ייצוגית על פי חוק ניירות ערך ומתמקד בתיקון מספר 9 לחוק ניירות ערך, משנת 1988. מכוחו של תיקון זה התאפשר להגיש תובענות ייצוגיות בעניינים הנוגעים לניירות ערך בישראל, בטרם חקיקת חוק תובענות ייצוגיות בשנת 2006. כאמור, המאמר מנתח את התיקון, את נחיצותו ואת הפרשנות שניתנה להוראותיו בפסיקה.  

  למאמר>>
 • משה בר-ניב "האכיפה של חוק הגנת הצרכן על ידי המגזר העסקי" עיוני משפט י"ז, 299-321 (1992).

  המאמר מצביע על תת אכיפה של דיני הגנת הצרכן, הנובעת מהכדאיות הנמוכה שבהגשת תביעה המסתמכת על עילה צרכנית על ידי צרכן יחיד. משכך, הפתרון הראוי הוא מיסוד מסגרת של תובענה ייצוגית בתביעות צרכניות. המאמר נסוב על תיקון מספר 3 לחוק הגנת הצרכן, אשר ייסד מנגנון של תובענה ייצוגית כמכשיר להגנת הצרכן. המאמר בוחן את עילות התביעה מכוח חוק הגנת הצרכן, ועומד על הצורך בהרחבת עילות התביעה הייצוגיות אל מעבר להן.

  למאמר>>
4

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD